Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/697
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, informuję, że:
Administratorem Państwa danych osobowych tj. podmiotem, który wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych są:
Kancelaria Ciesielski Oczachowska Adwokacka spółka partnerska
Plac Wolności 8/4 61-738 Poznań (dalej jako Administrator).
Administrator będzie przetwarzać Państwa dane w celu zawarcia i wykonania umowy świadczenia obsługi prawnej, wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. podatkowych, rachunkowych, administracyjnych) oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 
Na cele wymienione powyżej, nie jest wymagana Państwa zgoda, gdyż dane są przetwarzane w celu wykonania umowy, o czym stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych, jej wykonania oraz realizacji obowiązków nałożonych na Administratora w związku z jej wykonywaniem.
 
We wskazanych powyżej celach dane mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: bankom i urzędom.

Dane mogą być również udostępniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora takim jak adwokaci i radcowie prawni oraz aplikanci tych zawodów, doradcy podatkowi oraz inni prawnicy, a także podmiotom usługowym w celu realizacji działań związanych z obsługą kancelarii  (obsługi informatycznej, usług pocztowych i kurierskich, usług księgowych, zarządzania dokumentami).

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, które są przetwarzane przez Administratora, poznania pochodzenia tych danych, celów przetwarzania danych oraz informacji o odbiorcach danych, w tym podmiotach przetwarzających,
  2. sprostowania swoich danych,
  3. usunięcia swoich danych z ewidencji Administratora, jeżeli nie są potrzebne w celach wskazanych powyżej oraz upłynął okres, przez który Administrator jest uprawniony do ich przechowywania,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  5. uzyskanie kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie oraz prawo do żądania przesłania danych innemu administratorowi (prawo do przenoszenia),
  6. jeżeli  przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do jej cofnięcia w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.

Celem realizacji wskazanych powyżej uprawnień prosimy o kontakt z administratorem
pod adresem e mail - sekretariat@ciesielski-oczachowska.pl

W przypadku uznania, że postępowanie Administratora lub podmiotów działających w jego imieniu narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe zgodnie § 5 pkt 2
Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w Kancelarii Administratora tj. dane  związane z prowadzeniem sprawy przez okres jednego roku od wykonania zlecenia.

Jednak dokumenty mogące stanowić podstawę odpowiedzialności adwokata będą przechowywane do końca  okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń przeciwko Administratorowi.