Dyskryminacja, rodzaje dyskryminacji w Świecie

Dyskryminacja jest jednym z najbardziej dotkliwych problemów na świecie – to zachowanie ograniczające prawa i wolność jednostki. Może występować w różnych sferach życia społecznego. Największe rozpowszechnienie występuje w życiu rodzinnym, polityce i miejscu pracy. Do każdego rodzaju dyskryminacji mogą istnieć indywidualne powody.

Pewnymi przejawami dyskryminacji są:

 • uprzedzony stosunek;
 • obecność zniewag, brutalnych zachowań, poniżania i przemocy;
 • nieuzasadniona odmowa zatrudnienie, szkolenia i rozwijania umiejętności zawodowych;
 • brak szacunku dla cudzych opinii, poglądów religijnych, politycznych czy moralnych;
 • wyolbrzymianie własnych osiągnięć przed innymi, poniżanie godności innych ludzi.

Rodzaje dyskryminacji:

Dyskryminacja rasowa

Zjawisko to dotyczy wielu grup społecznych i ma długą historię. Od czasu wielkich odkryć geograficznych kraje, kolonie i ludzie innych ras byli ograniczani w swojej wolności i prawach. Ale czym jest dyskryminacja rasowa? – To całkowite ograniczenie albo niekorzystne traktowanie ludzi z racji na różnice rasowe i różnice w kolorze skóry. Sprzeczności rasowe mogą prowadzić do ostrych konfliktów. Aktywiści w walce z dyskryminacją ze względu na rasę proponują osiągnięcie równości ludzi bez względu na kolor skóry we wszystkich sferach społecznych, między innymi w:

 • opiece zdrowotnej;
 • zdobywaniu wykształcenia;
 • dostępności miejsc pracy;
 • wolności politycznej i prawie do głosowania.

 

  

Dyskryminacja ze względu na płeć

Dyskryminacja ze względu na płeć to uprzedzenie lub dyskryminacja, w której główną rolę gra płeć osoby dyskryminowanej, wszelkie zróżnicowanie, wyłączenie lub ograniczenie ze względu na płeć, które powoduje lub ma na celu uniemożliwienie jednej z płci przyznania bądź korzystania na równi z drugą płcią z praw człowieka i podstawowych wolności w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym, kulturalnym, obywatelskim i innych.

Może ona dotyczyć w równym stopniu kobiet i mężczyzn – jednak w różnym stopniu w danych dziedzinach. Dyskryminacja ze względu na płeć może przejawiać się w następujących kwestiach:

 • zdobycie wykształcenia;
 • zatrudnienie, rozwój kariery i zróżnicowanie płac;
 • udział w wyborach i kwestiach politycznych lub społecznych;
 • rozwiązywanie problemów rodzinnych, wychowywanie dzieci;
 • molestowanie, przemoc, użycie siły fizycznej.

Ochrona dóbr osobistych 

Ograniczając działania jakiejkolwiek płci, należy pamiętać, że nie zawsze może być to uzasadnione. W sferach do tego sprzyjających powinniśmy w jak największym stopniu dążyć do urównouprawnienia wszystkich, bez względu na płeć przypisaną im przy urodzeniu.

Równość kobiet i mężczyzn jest podstawową zasadą Unii Europejskiej zapisaną w Traktatach i uznaną w art. 23 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Artykuł 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) wymaga, aby Unia dążyła, we wszystkich swoich działaniach, do eliminowania nierówności i promowania równości kobiet i mężczyzn.

 

Dyskryminacja językowa

Dyskryminacja językowa to naruszenie praw obywatelskich lub ekonomicznych jednostki lub grupy etnicznej z powodu nieznajomości lub słabej znajomości języka dominującej liczbowo lub społecznie grupy etnicznej na danym terytorium, ograniczenie praw językowych, a także niesprawiedliwość lub uprzedzenie wobec osoby lub grupy etnicznej ze względu na język.

Dyskryminacja językowa wyraża się w ograniczeniu wolności grup ludności, które są reprezentowane w niewielkiej liczbie lub posiadają własny język, kulturę i tradycje. Aby rozwiązać ten problem, ważne jest, aby zrównać wszystkie narody w prawach w ramach jednego państwa, zapewnić im bezpieczeństwo i opracować system karania za naruszenie zasad integralności kraju i znieważenie poszczególnych narodowości. 

Dyskryminacja religijna

Dyskryminacja religijna to ograniczenie praw ludzi ze względu na ich przynależność religijną. W wielu krajach, gdzie reprezentowanych jest kilka wspólnot religijnych, dyskryminacji towarzyszy zwykle stratyfikacja religijna, kiedy to wspólnoty mają wyższy lub niższy status względem siebie na drabinie społecznej.

Często dyskryminacja ze względów religijnych może dotkliwie ranić uczucia osób wierzących i powodować szkody w ich psychice. Polega na lekceważeniu, obrażaniu, ograniczaniu możliwości przestrzegania tradycji kościelnych. Takie ograniczenie praw w niektórych przypadkach prowadzi nawet do konfliktów zbrojnych.

Aby uniknąć takich sytuacji, ważne jest, aby ludzie byli wobec siebie tolerancyjni, szanowali interesy każdej osoby, nawet jeśli ich nie podzielają. Niekiedy pomocna może być interwencja państwa, kryminalizacja i zmiany w ustawodawstwie kraju na korzyść określonej orientacji religijnej.

 

Dyskryminacja polityczna

Dyskryminacja polityczna to celowe ograniczenie wolności działalności politycznej uczestników procesu politycznego; częściowe lub całkowite, czasowe lub stałe pozbawienie niektórych uczestników życia politycznego ich konstytucyjnych i innych praw, i wolności. Dyskryminacja polityczna odbywa się najczęściej ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, poglądy polityczne poprzez uchwalanie specjalnych aktów prawnych lub faktyczną dyskryminację w życiu codziennym, np. poprzez narzucanie ideologii rasistowskiej itp. Odmiany dyskryminacji politycznej: pozbawienie praw obywatelskich, wyborczych, wolności słowa, prasy, zgromadzeń, związków zawodowych itp. Istnieje wiele form dyskryminacji politycznej.

 

  

W celu rozwiązania sporów związanych z kwestiami dyskryminacji proponujemy skorzystać z pomocy naszych prawników.

Prawnicy kancelarii Ciesielski & Oczachowska przeanalizują sprawę i pomogą Ci znaleźć odpowiednią strategię postępowania w Twojej sprawie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i praktyce pomożemy Państwu w ochronie praw zapisanych w Karcie Narodów Zjednoczonych.

 Nasze media

 

Poprzedni Następny

Zadzwoń do nas

+48 61 85 17 794

lub

Przejdź do sekcji kontakt i napisz do nas

Idź do kontaktu

Oferta

Zakres naszych działań

24 min

Procesy sądowe

Dzięki kilkunastoletniej praktyce procesowej, w tym prowadzeniu spraw sądowych dla naszych ubezpieczyciel…
Więcej
36 min

Prawo ubezpieczeń

Świadczymy usługi prawne na rzecz klientów sektora ubezpieczeniowego.
Nasz zespół ds. ubezpieczeniowych p…
Więcej
Kanceklaria prawna sad Poznan

Obsługa podmiotów gospodarczych

Obsługujemy podmioty gospodarcze z różnych dziedzin gospodarki takich jak branża budowlana, branża kosmet…
Więcej
42 min

Procesy sądowe w ramach IV Dyrektywy

W przypadku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczyciela zagranicznego i konieczności prowadzenia sporu sąd…
Więcej
untitled 17 of 69 Edit 23

Prawo karne gospodarcze

Nieznajomość prawa szkodzi, granica pomiędzy działaniem zgodnym z prawem, a działaniem niezgodnym z liter…
Więcej
51

Prawo medyczne

Doradzamy podmiotom z sektora ochrony zdrowia, w tym m.in. producentom i dystrybutorom produktów lecznicz…
Więcej
Adwokat w Poznaniu

NGO, fundacje i stowarzyszenia

Dynamiczny w ostatnich latach rozwój trzeciego sektora społeczno-gospodarczego jakim są organizacje non p…
Więcej
134A1766 Edit 9

PRO BONO wyzwanie dla przyszłości

Wspieramy lokalne biznesy, promujemy sztukę i edukację angażując się w działalność pro bono.
Zaangażowani…
Więcej
Wprowadzenia produktu min

Prawo kosmetyczne

Ostatnie lata to intensywny czas rozwoju branży kosmetycznej w Polsce. Wielkie koncerny międzynarodowe ko…
Więcej
49 v2

Prawo rodzinne

Wieloletnie doświadczenie w sztuce negocjacji pozwoliło nam na zdobyciu doświadczenia w prowadzenia spraw…
Więcej
134A1789 Edit 11

Prawo i sztuka

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych świadczonych przez zespół Kancelarii, w tym …
Więcej
untitled 11

Obsługa prawna spółek - fuzje, przekształcenia

Doradztwo  prawne w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych, planowanych wypłatach dywidend, asysto…
Więcej