Sześć kroków do wykreślenie spółki z rejestru KRS

Zdaniem ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) wysoka inflacja będzie największym problemem gospodarczym przez najbliższe dwa lata. Obecna sytuacja spowodowana jest działaniami wynikającymi z polityki zagranicznej, które w taki czy inny sposób wpływają na gospodarki państw na całym świecie.

Rosnące ceny towarów i energii, słabnący eksport, spadek inwestycji prywatnych, obciążenia podatkowe i wiele innych czynników - każdy z nich ma negatywny wpływ na działalność gospodarczą.

Analizując obecną sytuację w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, wielu przedsiębiorców i biznesmenów jest zmuszonych do zamknięcia swoich działalności.

Procedura zamknięcia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo czasochłonna oraz wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów (notarialne, prawne i inne).

 

Zamknięcie spółki z o.o. krok po kroku

Zamknięcie spółki z o.o. oznacza zestaw kompleksowych czynności likwidacyjnych, mających na celu zakończenie działalności spółki i wykreślenie jej z Krajowego Rejestru Sądowego. Warto zaznaczyć, że muszą one być przeprowadzone w odpowiedniej kolejności.

 

I krok. Przyczyny rozwiązania spółki

Rozwiązanie spółki powodują:

1) przyczyny przewidziane w umowie spółki,

2) uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza,

3) w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, również uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki opatrzona przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,

4) ogłoszenie upadłości spółki.

  

Istnieje również możliwość rozwiązania spółki przez sąd rejestrowy:

- na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki,

- na żądanie określonego organu państwowego, jeżeli działalność spółki naruszająca prawo zagraża interesowi publicznemu,

- gdy nie zawarto umowy spółki,

- gdy określony w umowie przedmiot działalności spółki jest sprzeczny z prawem,

- gdy umowa nie zawiera postanowień dotyczących firmy, przedmiotu działalności spółki, wkładów lub kapitału zakładowego,

- gdy wszystkie osoby zawierające umowę spółki nie miały zdolności do czynności prawnych w chwili jej dokonywania.

 

II krok. Otwarcie likwidacji

Po zaistnieniu przyczyn rozwiązania spółki następuje otwarcie likwidacji. Na likwidatorach ciąży obowiązek złożenia wniosku o zmianę wpisu w KRS oraz wniosku o ogłoszenie otwarcia likwidacji w  Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Do sądu rejestrowego należy zgłosić: otwarcie likwidacji, nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy albo adresy do doręczeń elektronicznych, sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów i wszelkie w tym zakresie zmiany, nawet gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki.

 

Kto może być likwidatorem?

Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej.

Istotna zmiana - spółka działa pod dotychczasową firmą, która musi być uzupełniona dodatkiem „w likwidacji”.

 

III krok. Czynności likwidatorów

Likwidatorzy:

  1. sporządzają bilans otwarcia likwidacji, który następnie składają zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia,
  2. powinni po upływie każdego roku obrotowego składać zgromadzeniu wspólników sprawozdanie ze swej działalności oraz sprawozdanie finansowe,
  3. powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki,
  4. mogą wszczynać nowe interesy tylko wtedy, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku.

Likwidatorzy mają prawo prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółki.

 

IV krok. Wierzyciele

Wierzyciele powinni zgłosić swoje wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji.

Sumy potrzebne do zaspokojenia lub zabezpieczenia znanych spółce wierzycieli, którzy się nie zgłosili lub których wierzytelności nie są wymagalne albo są sporne, należy złożyć do depozytu sądowego.

Wierzyciele spółki, którzy nie zgłosili swoich roszczeń we właściwym terminie ani nie byli spółce znani, mogą żądać zaspokojenia swoich należności z majątku spółki jeszcze niepodzielonego.

 

V krok. Podziała majątku

Podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

Majątek dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów, chyba że kwestia ta została uregulowana odmiennie w umowie spółki.

 

VI krok. Wykreślenie spółki z rejestru KRS

Likwidatorzy przygotowują sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli (sprawozdanie likwidacyjne), które jest następnie zatwierdzane  przez zgromadzenie wspólników.

Jeżeli zgromadzenie wspólników zwołane w celu zatwierdzenia w/w sprawozdania nie odbyło się z powodu braku kworum, likwidatorzy mimo to ogłaszają sprawozdanie w siedzibie spółki i składają wskazany dokument w sądzie rejestrowemu (nie jest wymagane zatwierdzenie sprawozdania).  

Likwidatorzy wraz ze  złożenie sprawozdania likwidacyjnego w sądzie rejestrowym obowiązani są złożyć wniosek o wykreślenie spółki z rejestru.

 


Czy skutki rozwiązania spółki można cofnąć?

Co do zasady tak - do dnia złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru jednomyślna uchwała wszystkich wspólników o dalszym istnieniu spółki może zapobiec jej rozwiązaniu.

 Jak likwidacja spółki wpływa na prokurę?

Otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury.

W okresie likwidacji nie może być ustanowiona prokura.

 

 Ile kosztuje likwidacja sp. z o.o.?

 

  1. Taksa notarialna

Cały proces rozpoczyna się od pojęcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki, która wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Na tym etapie obowiązani jesteśmy uiścić taksę notarialną.

Należy zauważyć, że jeśli spółka była założona przez system S24, to wówczas w/w uchwałę można podjąć w formie elektronicznej za pośrednictwem S24 i ostatecznie zaoszczędzić na usługach notarialnych.

 

  1. Wnioski

Opłatę stałą w kwocie 250 zł trzeba uiścić w momencie składania wniosku o otwarcie likwidacji.

Opłata za zamieszczenie informacji o ogłoszeniu otwarcia likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi 100 zł. 

Wniosek o otwarcie likwidacji

Pamiętaj, że za ogłoszenie - wezwanie wierzycieli spółki z o.o. w likwidacji do zgłaszania swoich wierzytelności zobowiązany będziesz ponieść również opłatę. Opłata za taką informację jest uzależniona od ilości użytych znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami. Za jeden znak pobierana jest opłata w wysokości 0,70 zł. Istotne jest, że opłata za takie ogłoszenie nie może wynosić mniej niż 60 zł.

 

Od wniosku o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobierana jest opłata stała w kwocie 300 zł. Na tym etapie pobierana jest także opłata 100 zł za zamieszczenie stosownej informacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

  • Inne wydatki

Koszty księgowe, prawne, wynagrodzenie likwidatorów.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy prawnej, aby przejść przez cały proces likwidacji w zgodzie z prawem mogą Państwo skorzystać z konsultacji prawnej w siedzibie. 

Poprzedni Następny

Zadzwoń do nas

+48 61 85 17 794

lub

Przejdź do sekcji kontakt i napisz do nas

Idź do kontaktu

Oferta

Zakres naszych działań

24 min

Procesy sądowe

Dzięki kilkunastoletniej praktyce procesowej, w tym prowadzeniu spraw sądowych dla naszych ubezpieczyciel…
Więcej
36 min

Prawo ubezpieczeń

Świadczymy usługi prawne na rzecz klientów sektora ubezpieczeniowego.
Nasz zespół ds. ubezpieczeniowych p…
Więcej
Kanceklaria prawna sad Poznan

Obsługa podmiotów gospodarczych

Obsługujemy podmioty gospodarcze z różnych dziedzin gospodarki takich jak branża budowlana, branża kosmet…
Więcej
42 min

Procesy sądowe w ramach IV Dyrektywy

W przypadku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczyciela zagranicznego i konieczności prowadzenia sporu sąd…
Więcej
untitled 17 of 69 Edit 23

Prawo karne gospodarcze

Nieznajomość prawa szkodzi, granica pomiędzy działaniem zgodnym z prawem, a działaniem niezgodnym z liter…
Więcej
51

Prawo medyczne

Doradzamy podmiotom z sektora ochrony zdrowia, w tym m.in. producentom i dystrybutorom produktów lecznicz…
Więcej
Adwokat w Poznaniu

NGO, fundacje i stowarzyszenia

Dynamiczny w ostatnich latach rozwój trzeciego sektora społeczno-gospodarczego jakim są organizacje non p…
Więcej
134A1766 Edit 9

PRO BONO wyzwanie dla przyszłości

Wspieramy lokalne biznesy, promujemy sztukę i edukację angażując się w działalność pro bono.
Zaangażowani…
Więcej
Wprowadzenia produktu min

Prawo kosmetyczne

Ostatnie lata to intensywny czas rozwoju branży kosmetycznej w Polsce. Wielkie koncerny międzynarodowe ko…
Więcej
49 v2

Prawo rodzinne

Wieloletnie doświadczenie w sztuce negocjacji pozwoliło nam na zdobyciu doświadczenia w prowadzenia spraw…
Więcej
134A1789 Edit 11

Prawo i sztuka

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych świadczonych przez zespół Kancelarii, w tym …
Więcej
untitled 11

Obsługa prawna spółek - fuzje, przekształcenia

Doradztwo  prawne w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych, planowanych wypłatach dywidend, asysto…
Więcej

Nasze ostatnie publikacje

Fundacja Rodzinna
Fundacja rodzinna: Praktyczne pytania i odpowiedzi

Jakie są podstawowe cechy i zasady funkcjonowania fundacji rodzinnej zgodnie z polskim prawem?

 Fundacja rodzinna ma osobowość prawną. Zgodnie z polskim prawem, fundacja rodzinna jest odrębną jednostką organizacyjną posiadającą zdolność prawną, co oznacz…

Fundacja rodzinna: Praktyczne pytania i odpowiedzi

Zadoscuczynienie pieniezne za doznana krzywde
Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę: Jak uzyskać pieniądze

Pobicie może mieć długotrwałe konsekwencje zarówno fizyczne, jak i emocjonalne. W takich przypadkach ofiary mają prawo do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W niniejszym artykule wyjaśnimy, jak można uzyskać zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę…

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę: Jak uzyskać pieniądze

Fundacja rodzinna co to jest
Fundacja rodzinna, co to jest i przykłady działań

Najbardziej popularne zapytanie pojawiające się wyszukiwarce w Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat dotyczące fundacji rodzinnych brzmi: "Fundacja rodzinna, co to jest?" Fundacja rodzinna to rodzaj organizacji non-profit, która jest zakładana i zarządzana p…

Fundacja rodzinna, co to jest i przykłady działań