Czy pacjent ma prawo do dokumentacji medycznej?

Zastanawiasz się, kto ma dostęp do dokumentacji medycznej? I Czy Ty, jako pacjent, możesz poprosić o udostępnienie Twojej historii leczenia? Odpowiadamy. 

Ustawa o dokumentacji medycznej 

Przepisy w tym temacie reguluje ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Według niej: 

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Rozdział 7, Art. 23. 1. 

Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej takie informacje jak:

1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:
a) nazwisko i imię (imiona),
b) datę urodzenia,
c) oznaczenie płci,
d) adres miejsca zamieszkania,
e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania. Rozdział 7, Art. 25.1

Oprócz tego w dokumentacji medycznej znajdują się:

  • oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych;
  • opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;
  • data sporządzenia dokumentacji. 

Aby tak się stało i pacjent rzeczywiście mógł mieć wgląd do swojej dokumentacji medycznej, podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych są zobowiązane do prowadzenia, przechowywania i udostępniania historii leczenia. Jednocześnie muszą też zapewnić ochronę danych zawartych w dokumentacji. Warto też wiedzieć, że wgląd do dokumentacji medycznej i jej wydanie pacjentowi powinno być nieodpłatne

Jak długo przechowywana jest dokumentacja medyczna?

Dokumentacja medyczna przechowywana jest zwykle przez 20 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dokonany został ostatni wpis. Zdjęcia rentgenowskie przechowuje się natomiast przez okres 10 lat, a skierowania i zlecenia lekarza przez 5 lat. Wyjątkami są sytuacje, w których: 

  • pacjent zmarł na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia – dokumentacja medyczna przechowywana wtedy jest przez 30 lat,
  • pacjentem jest dziecko poniżej 2 roku życia – dokumentacja medyczna przechowywana jest wtedy przez 22 lata.

Po tym okresie dokumentacja medyczna jest archiwizowana. 

Kto ma dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta?

Poza samym pacjentem dostęp do dokumentacji medycznej mają jeszcze:

  • osoba upoważniona przez pacjenta,
  • lekarze, pielęgniarki, położne, 
  • inne podmioty – np. Narodowy Fundusz Zdrowia, sądy, prokuratura, organy rentowe, konsultanci krajowi i organy władzy publicznej.

W przypadku upoważnienia innej osoby pacjent udziela zgody pisemnie. Tą osobą może być tylko ktoś spokrewniony lub spowinowacony z pacjentem. 

Czy pacjent może wycofać upoważnienie dla danej osoby?

W każdym momencie pacjent ma prawo wycofać upoważnienie udostępnienia dokumentacji dla wskazanej wcześniej osoby. Należy ten fakt zgłosić podmiotowi medycznemu i tak jak w przypadku upoważnienia, odnotować to w dokumentacji. Nie ma obowiązku informowania o tym osoby wycofywanej. 

Udostępnienie dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta

Jak wygląda udostępnienie dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta? Jest to możliwe w trzech przypadkach. Dokumentacja medyczna może być udzielona osobie upoważnionej za życia pacjenta, osobie bliskiej (spokrewnionej) i osobie, która w trakcie zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. 

Prawo do dokumentacji medycznej a wsparcie prawników

Jako kancelaria prawna w Poznaniu wiemy, że sektor ochrony zdrowia mierzy się z problemami natury prawnej dotyczących zarówno świadczenia usług medycznych, jak i udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom. Prawo medyczne jest jedną z naszych specjalizacji, dlatego zapewniamy kompleksowe wsparcie prawnicze w tym zakresie. Pomagamy też w sytuacjach, takich jak np. przekształcanie podmiotów medycznych, reprezentacja w sporach z Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia, a także w ocenie i optymalizacji ryzyka podmiotów medycznych.

Czy pacjent ma prawo do dokumentacji medycznej? Podsumowanie

Zgodnie z obowiązującym prawem pacjent ma prawo do dokumentacji medycznej i w dużej mierze decyduje o tym, kto jeszcze ma do niej dostęp. Może upoważnić wybraną osobę, ale też wycofać ją w dowolnym momencie. Przechowywanie dokumentacji medycznej i ochrona zawartych w niej danych jest obowiązkiem placówki medycznej. Podmioty medyczne, które mierzą się z problemami prawnymi, mogą skorzystać z pomocy naszej kancelarii. Chociaż siedziba zlokalizowana jest w Poznaniu, działamy także dla klientów z innych miast Polski. 

Ciesielski & Oczachowska - Adwokacka Spółka Partnerska

61-738 Poznań; ul. Plac Wolności 8/4

tel.: 61 85 17 794

kontakt@ciesielski-oczachowska.pl

 Nasze media

kancelaria-instagram

kancelaria-facebook

 

Odszkodowanie za błędy medyczne - ile kosztuje adwokat?


Prawnik medyczny Poznań

 

Poprzedni Następny