Polska fundacja rodzinna – statut, spis mienia

Sformułowanie „fundacja rodzinna” wielu osobom może kojarzyć się z organizacją charytatywną, ale to skojarzenie jest błędne.

Na wstępie chcielibyśmy powiedzieć, że ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacjach rodzinnych zrewolucjonizowała konserwatywne prawo polskie. W związku z tym sformułowanie „polska fundacja rodzinna” jest nowe, wobec czego pojawia się wiele pytań. W tym artykule poznasz statut, własność i zasady opodatkowania organów fundacji rodzinnych.

Wspomniana ustawa reguluje organizację i funkcjonowanie fundacji rodzinnej, a w tym prawa i obowiązki fundatora i obdarowanego. Należy zauważyć, że ustanowienie fundacji rodzinnej nakłada na fundatora dużą odpowiedzialność, gdyż w statucie określa on szczegółowy cel fundacji oraz zasad, według których będzie funkcjonować.

 

Akt założycielski fundacji rodzinnej jest podstawowym dokumentem, który musi być starannie opracowany i sporządzony. Statut sporządzany jest w formie aktu notarialnego i zawiera następujące elementy (Polska fundacja rodzinna art. 26. 1.Statut i spis mienia):

1) nazwę fundacji;

2) siedzibę;

3) cel główny i szczegółowy;

4) beneficjenta lub sposób jego określenia oraz zakres uprawnień beneficjenta;

5) zasady prowadzenia listy beneficjentów;

6) zasady, a także procedurę szczegółowo określającą rezygnację beneficjenta z przysługujących mu praw;

7) ustalenie czasu trwania fundacji na żądanie fundatora;

8) wartość fundacji;

9) zasady powoływania i odwoływania, uprawnienia i obowiązki członków organów fundacji rodzinnej oraz zasady reprezentowania fundacji rodzinnej przez zarząd lub inne organy fundacji rodzinnej w przypadkach przewidzianych prawem; \

10) informacje o tym, kto będzie miał prawo do zatwierdzania działań zarządu w organizacji;

11) zasady organizowania zebrania i udziału beneficjentów w zebraniu;

12) ponieważ trudno jest przewidzieć wszystkie okoliczności, statut musi zawierać zasady dokonywania zmian;

13) w przypadku rozwiązania fundacji rodzinnej należy określić mechanizmy podziału majątku, w tym wskazać beneficjentów i ich prawa do majątku.

 

Oprócz podstawowych postanowień statut może określać inne kwestie, w tym:

1) w jakim trybie i na jakich zasadach będą współpracować organy fundacji rodzinnych;

2) co może być przyczyną rozwiązania fundacji rodzinnej;

3) jednym z najbardziej czasochłonnych i wymagających punktów statutu jest zatwierdzenie zasad inwestowania majątku fundacji rodzinnej;

4) przewidzenie możliwości utworzenia jednostki lub jednostek organizacyjnych w terenie.

W przeciwieństwie do korporacji i stowarzyszeń, fundacje rodzinne nie mają wspólników, akcjonariuszy ani członków, a majątek nie należy do jednej lub kilku osób. W przypadku fundacji rodzinnej fundator przekazuje majątek na rzecz fundacji, celem której jest zapewnienie rodzinie i jej członkom długoterminowego bezpieczeństwa ekonomicznego oraz zachowanie majątku rodzinnego. Członkowie rodziny otrzymują dochody z aktywów funduszu (np. dochody z wynajmu lub odsetki) lub mogą korzystać z aktywów funduszu (np. zamieszkać w nieruchomości). W ten sposób majątek jest chroniony przed podziałem z powodu dziedziczenia lub rozwodu, a także przed wierzycielami.

 

Zakładając fundację rodzinną - fundator musi opisać i wymienić aktywa.

Oprócz pieniędzy, założyciel może wnieść także papiery wartościowe, nieruchomości, akcje spółek, wyposażenie, metale lub kamienie wartościowe, dzieła sztuki i tym podobne. Należy jednak zaznaczyć, że przynajmniej część z tych aktywów generuje stały dochód. Fundusze podlegają obowiązkowi utrzymania kapitału (np. obejmuje to bieżące/kapitalne remonty nieruchomości komercyjnych lub mieszkalnych, naprawy urządzeń itp.) Zarząd Fundacji aktualizuje listę aktywów i jest odpowiedzialny za jej utrzymanie, a także przeprowadza inwentaryzację majątku (art. 27. [Spis mienia wnoszonego do fundacji rodzinnej]).

 

Fundacja rodzinna może być ustanowiona wyłącznie przez osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która w akcie założycielskim lub w testamencie złoży wniosek o ustanowienie fundacji rodzinnej.

Fundator będzie zobowiązany do wniesienia wkładu na rzecz fundacji rodzinnej w wysokości określonej w statucie, nie niższej jednak niż 100.000 zł.

W ramach działalności statutowej fundacja rodzinna uzyskała zwolnienie z podatku dochodowego. Ustawa przewiduje prawo do niepłacenia podatku od dochodów z dochodów kapitałowych. Na przykład fundacja rodzinna nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od dywidend i dochodów kapitałowych ze spółek, których jest właścicielem lub udziałowcem. W przypadku świadczeń wypłacanych beneficjentom z grupy blisko spokrewnionej (małżonek, dzieci i zstępni, rodzice i zstępni, pasierbowie, rodzeństwo, ojczymowie) lub założycielowi fundacji rodzinnej, stawka podatku dochodowego wyniesie 15%. Stawka ta jest korzystniejsza, jeśli porówna się ją np. z wypłatą dywidendy dla udziałowców spółki ze stawką podatku dochodowego w wysokości 19%.

 

Z pozoru stawka podatku w wysokości 15% jest bardzo atrakcyjna dla fundatora, ale należy pamiętać, że jeżeli działalność funduszu wykracza poza zakres ustawy, to stawka podatku dochodowego wzrośnie do 25%.

 

Kolejną osobliwością w opodatkowaniu fundacji rodzinnych jest opodatkowanie zysków z nieruchomości o łącznej wartości wyższej niż dziesięć milionów złotych. Podatek dochodowy obliczany jest na podstawie wzoru ryczałtowego wynoszącego 0,035% wartości tych budynków.

 

Oczywiście ten artykuł nie da Ci pełnego wyjaśnienia - jak utworzyć polską fundację rodzinną, dlatego zapraszamy na konsultacje.

Kancelaria Ciesielski & Oczachowska - Adwokacka Spółka Partnerska poprowadzi Państwa krok po kroku przez zakładanie fundacji rodzinnej:

  1. Rozważenie różnych możliwości zapewnienia ochrony majątku rodzinnego poprzez utworzenie funduszu;
  2. Opracowanie koncepcji fundacji i statutu, a także rozwiązań podatkowych i prawnych;
  3. Określenie poszczególnych organów fundacji, takich jak członkowie zarządu czy rada nadzorcza;
  4. Wniesienie aktywów do fundacji rodzinnej - w przypadku śmierci testamentowej lub za życia, sporządzenie wykazu majątku, ze wskazaniem rodzaju i wartości każdego z wnoszonych aktywów, w wysokości określonej według stanu i cen z dnia wniesienia;
  5. Przyjęcie procedury uznania przed właściwym organem publicznym fundacji.

Poprzedni Następny

Zadzwoń do nas

+48 61 85 17 794

lub

Przejdź do sekcji kontakt i napisz do nas

Idź do kontaktu

Porady prawne

47 min v2

Rejestracja fundacji

Rejestracja fundacji Poznań
Więcej
49 v2

Jak założyć fundację rodzinną - koszt rejestracji

Jak założyć fundację rodzinną - krok po kroku.
Więcej

Oferta

Zakres naszych działań

24 min

Procesy sądowe

Dzięki kilkunastoletniej praktyce procesowej, w tym prowadzeniu spraw sądowych dla naszych ubezpieczyciel…
Więcej
36 min

Prawo ubezpieczeń

Świadczymy usługi prawne na rzecz klientów sektora ubezpieczeniowego.
Nasz zespół ds. ubezpieczeniowych p…
Więcej
Kanceklaria prawna sad Poznan

Obsługa podmiotów gospodarczych

Obsługujemy podmioty gospodarcze z różnych dziedzin gospodarki takich jak branża budowlana, branża kosmet…
Więcej
42 min

Procesy sądowe w ramach IV Dyrektywy

W przypadku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczyciela zagranicznego i konieczności prowadzenia sporu sąd…
Więcej
untitled 17 of 69 Edit 23

Prawo karne gospodarcze

Nieznajomość prawa szkodzi, granica pomiędzy działaniem zgodnym z prawem, a działaniem niezgodnym z liter…
Więcej
51

Prawo medyczne

Doradzamy podmiotom z sektora ochrony zdrowia, w tym m.in. producentom i dystrybutorom produktów lecznicz…
Więcej
Adwokat w Poznaniu

NGO, fundacje i stowarzyszenia

Dynamiczny w ostatnich latach rozwój trzeciego sektora społeczno-gospodarczego jakim są organizacje non p…
Więcej
134A1766 Edit 9

PRO BONO wyzwanie dla przyszłości

Wspieramy lokalne biznesy, promujemy sztukę i edukację angażując się w działalność pro bono.
Zaangażowani…
Więcej
Wprowadzenia produktu min

Prawo kosmetyczne

Ostatnie lata to intensywny czas rozwoju branży kosmetycznej w Polsce. Wielkie koncerny międzynarodowe ko…
Więcej
49 v2

Prawo rodzinne

Wieloletnie doświadczenie w sztuce negocjacji pozwoliło nam na zdobyciu doświadczenia w prowadzenia spraw…
Więcej
134A1789 Edit 11

Prawo i sztuka

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych świadczonych przez zespół Kancelarii, w tym …
Więcej
untitled 11

Obsługa prawna spółek - fuzje, przekształcenia

Doradztwo  prawne w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych, planowanych wypłatach dywidend, asysto…
Więcej