Jak założyć fundację rodzinną - koszt rejestracji

Wraz z końcem epoki pierwotnej, akumulacji kapitału i redystrybucji własności w społeczeństwie stopniowo zaczyna pojawiać się potrzeba zabezpieczenia zgromadzonego majątku oraz przekazania go kolejnym pokoleniom. W takich warunkach istnieje potrzeba poszukiwania, wyboru form i instrumentów dających optymalne możliwości przekazania zgromadzonego majątku.

 

Liczne pozwy, w których krewni walczą o swoją część spadku, stały się powszechne. Zupełnie inaczej jest, gdy dziedziczony majątek to firma rodzinna z wieloma aktywami, papierami wartościowymi, budynkami, gruntami, własnością intelektualną, udziałami i kapitałem zakładowym.

 

Większość przedsiębiorców, którzy poświęcili swoje życie na budowanie udanego biznesu, martwi się o to, kto będzie prowadził po ich śmierci rodzinną firmę. Dobrze jest, gdy spadkobiercy aktywnie uczestniczą w życiu firmy i w pewnym momencie są gotowi podjąć się jej prowadzenia. Ale jak chronić majątek rodzinny przed podziałem w sytuacji, gdy część z beneficjentów nie jest zainteresowana dalszym uczestnictwem w biznesie?

 

Po przeanalizowaniu doświadczeń wielu krajów zachodnich z planowaniem sukcesji w firmie rodzinnej, Polski Sejm przyjął jedną z rewolucyjnych zmian.

Do polskiego porządku prawnego zostanie wprowadzona ustawa o fundacjach rodzinnych, zapewniającą korzystne zasady dziedziczenia.

 

Sama nazwa „fundacja rodzinna” zakłada stworzenie nowego systemu zarządzania kapitałem. Kluczowym punktem fundacji jest ograniczenie dywersyfikacji majątku rodzinnego lub wycofanie inwestycji. Mówiąc prościej, fundacja pozwoli zachować rodzinny aktyw i ochroni go przed rozdzieleniem, w sytuacji, gdy część beneficjentów nie jest zainteresowana dalszym udziałem w biznesie.

Organy fundacji rodzinnej to: zarząd, rada nadzorcza oraz zgromadzenie beneficjentów.

Zarząd jest odpowiedzialny za podejmowanie ważnych decyzji dotyczących zarządzania. W fundacji rodzinnej za realizację wyznaczonych celów, zapewnienie płynności finansowej i wypłacalności fundacji zgodnie ze statutem fundacji, odpowiedzialny będzie Zarząd.

 

Zgodnie z decyzją fundatora w fundacji zostanie powołana rada nadzorcza, która pełni funkcję nadzorczą w stosunku do zarządu. Na żądanie fundatora w statucie mogą być określone jej dodatkowe uprawnienia. Przykładowo: pewne działania i decyzje zarządu mogą być realizowane wyłącznie za uprzednią zgodą rady.

Wskazani przez fundatora beneficjenci tworzą zgromadzenie beneficjentów, które zbiera się w określonych przypadkach (np. przy uzupełnianiu składu organu, przy zatwierdzaniu sprawozdania finansowego). Dzięki temu rodzina będzie miała niezbędny wpływ na najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem fundacji rodzinnej w dłuższej perspektywie.

 

Tym sposobem kapitał rodzinny jest w należytym porządku i pod kontrolą. Taki sposób zarządzania powinien pomóc firmom rodzinnym w kontynuowaniu prowadzenia działalności przez więcej niż jedno pokolenie. Skorzysta na tym firma, jej udziałowcy, pracownicy, a w konsekwencji polska gospodarka.

 

 Jak założyć fundację rodzinną - krok po kroku

Jak założyć fundacje rodzinną w Polsce (rejestracja):

1) złożenie oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie (forma aktu notarialnego);

2) ustalenie statutu (zadanie fundatora);

3) sporządzenie spisu mienia;

4) ustanowienie organów fundacji rodzinnej wymaganych przez ustawę lub statut (zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie beneficjentów);

5) wniesienie funduszu założycielskiego przed wpisaniem do rejestru fundacji rodzinnych w przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo wniesienie funduszu założycielskiego w terminie dwóch lat od dnia wpisania fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych w przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w testamencie;

6) wpisanie do rejestru fundacji rodzinnych.

 

Kto może założyć fundację rodzinną?

Fundatorem fundacji rodzinnej będzie wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie.

Fundator zobowiązany będzie wnieść do fundacji rodzinnej mienie na pokrycie funduszu założycielskiego o wartości określonej w statucie, nie niższej niż 100 000 zł.

 

Kto będzie mógł być beneficjentem?

1) osoba fizyczna,

2) organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – która zgodnie ze statutem będzie mogła otrzymać świadczenie od fundacji rodzinnej lub mienie w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej,

3) fundator.

 

Fundacja rodzinna będzie mogła wykonywać działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców tylko w zakresie:

1) zbywania mienia, o ile mienie to nie zostanie nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;

2) najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie;

3) przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach;

4) nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;

5) udzielania pożyczek:

  1. a) spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały albo akcje;
  2. b) spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik;
  3. c) beneficjentom;

6) obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej;

7) produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, o ile ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowić będą co najmniej 50% tego produktu;

8) gospodarki leśnej.

Koszt rejestracji fundacji rodzinnej

Opłaty:

opłata stała w kwocie 500 złotych będzie pobierana od zgłoszenia fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych,

opłata stała w kwocie 250 złotych będzie pobierana od wniosku o wpis w rejestrze fundacji rodzinnych.

 

 Nasi eksperci przygotowali krótką instrukcję, która zawiera następujące punkty:
I. Cel Fundacji
II. Utworzenie fundacji
III. Rejestracja Fundacji
IV. Beneficjenci fundacji
V. Audyt fundacji


Pobierz instrukcję pod linkiem – Fundacja Rodzinna 

Poprzedni Następny

Porady prawne

rada nadzorcza fundacji rodzinnej

Polska fundacja rodzinna – statut, spis mienia

Akt założycielski fundacji rodzinnej jest podstawowym dokumentem
Więcej
Fundacja rodzinna

Rejestracja fundacji

Rejestracja fundacji rodzinnej
Więcej
49

NGO, fundacje i stowarzyszenia

Dynamiczny w ostatnich latach rozwój trzeciego sektora społeczno-gospodarczego jakim są organizacje non p…
Więcej

Oferta

Zakres naszych działań

24 min

Procesy sądowe

Dzięki kilkunastoletniej praktyce procesowej, w tym prowadzeniu spraw sądowych dla naszych ubezpieczyciel…
Więcej
36 min

Prawo ubezpieczeń

Świadczymy usługi prawne na rzecz klientów sektora ubezpieczeniowego.
Nasz zespół ds. ubezpieczeniowych p…
Więcej
Kanceklaria prawna sad Poznan

Obsługa podmiotów gospodarczych

Obsługujemy podmioty gospodarcze z różnych dziedzin gospodarki takich jak branża budowlana, branża kosmet…
Więcej
42 min

Procesy sądowe w ramach IV Dyrektywy

W przypadku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczyciela zagranicznego i konieczności prowadzenia sporu sąd…
Więcej
untitled 17 of 69 Edit 23

Prawo karne gospodarcze

Nieznajomość prawa szkodzi, granica pomiędzy działaniem zgodnym z prawem, a działaniem niezgodnym z liter…
Więcej
51

Prawo medyczne

Doradzamy podmiotom z sektora ochrony zdrowia, w tym m.in. producentom i dystrybutorom produktów lecznicz…
Więcej
Adwokat w Poznaniu

NGO, fundacje i stowarzyszenia

Dynamiczny w ostatnich latach rozwój trzeciego sektora społeczno-gospodarczego jakim są organizacje non p…
Więcej
134A1766 Edit 9

PRO BONO wyzwanie dla przyszłości

Wspieramy lokalne biznesy, promujemy sztukę i edukację angażując się w działalność pro bono.
Zaangażowani…
Więcej
Wprowadzenia produktu min

Prawo kosmetyczne

Ostatnie lata to intensywny czas rozwoju branży kosmetycznej w Polsce. Wielkie koncerny międzynarodowe ko…
Więcej
49 v2

Prawo rodzinne

Wieloletnie doświadczenie w sztuce negocjacji pozwoliło nam na zdobyciu doświadczenia w prowadzenia spraw…
Więcej
134A1789 Edit 11

Prawo i sztuka

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych świadczonych przez zespół Kancelarii, w tym …
Więcej
untitled 11

Obsługa prawna spółek - fuzje, przekształcenia

Doradztwo  prawne w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych, planowanych wypłatach dywidend, asysto…
Więcej

Zadzwoń do nas

+48 61 85 17 794

lub

Przejdź do sekcji kontakt i napisz do nas

Idź do kontaktu