Odszkodowanie za błędy medyczne - ile kosztuje adwokat?

Kiedy człowiek zgłasza się do lekarza, oczekuje, że otrzyma profesjonalną i wysokiej jakości opiekę medyczną, a tym samym szybko odzyska zdrowie. Niestety zdarzają się przypadki, kiedy lekarz popełnia błąd i powoduje uszczerbek na zdrowiu pacjenta, co skutkuje znacznym pogorszeniem jakości jego życia. W takich przypadkach pacjent lub jego bliscy próbują „dociec prawdy” i zastanawiają się, jak oskarżyć lekarza o popełnienie błędu. Ponieważ udowodnienie błędu lub zaniedbania lekarza jest dość trudne, wielu pacjentów nie szuka pomocy u prawnika specjalizującego się w prawie medycznym. W Polsce jednak wiele spraw kończy się na korzyść poszkodowanego, najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie i zebranie całej niezbędnej dokumentacji.

 

Jak udowodnić błąd w sztuce lekarskiej?

Często sprawy sądowe trwają kilka lat, a ustalenie przyczyn, które negatywnie wpłynęły na stan zdrowia pacjenta, wymaga zastosowania specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa medycznego. A co za tym idzie powołania biegłego sądowego, a czasem nawet kilku biegłych. W razie stwierdzenia, że decyzja biegłego i jej uzasadnienie są niepełne lub niejasne, sąd może zarządzić dodatkowe badanie sądowo-lekarskie, które przydziela się temu samemu lub innemu biegłemu (biegłym). Jeżeli poszkodowany uzna, że wnioski biegłego nie są dostatecznie uzasadnione i pozostają w sprzeczności z innymi materiałami sprawy lub budzą wątpliwości co do ich prawidłowości, może zgodnie z prawem wystąpić do sądu o wyznaczenie ponownej ekspertyzy, którą zleca się innemu biegłemu.

 

Jakie są cechy szczególne odszkodowania za błąd medyczny?

W zakresie odpowiedzialności zakładów opieki zdrowotnej należy rozróżnić odpowiedzialność lekarzy zatrudnionych w publicznych lub prywatnych zakładach opieki zdrowotnej.

 

Jeśli leczyłeś się w klinice, to powinieneś wystąpić z roszczeniami wobec tej instytucji, a nie wobec konkretnego lekarza.  Pracodawca odpowiada w pierwszej kolejności za osobę wykonującą zawód medyczny, która spowodowała szkodę w trakcie zatrudnienia, więc w tym przypadku odpowiedzialność ponosi klinika.

Jeśli jednak byłeś leczony przez prywatnego lekarza, to będziesz musiał dochodzić odszkodowania bezpośrednio od niego.

 

W przypadku błędów w sztuce lekarskiej może się okazać, że zdrowia danej osoby nie da się przywrócić do stanu sprzed choroby. W tym przypadku może chodzić jedynie o rekompensatę za straty i koszty poniesione przez pacjenta w wyniku leczenia. Polega ono na przyznaniu poszkodowanemu odszkodowania za zarobki (dochody) utracone wskutek utraty lub ograniczenia zdolności do pracy zawodowej lub ogólnej, a także odszkodowania za dodatkowe koszty związane z koniecznością leczenia sanatoryjnego i uzdrowiskowego, zakupu leków, protez, opieki zewnętrznej i tym podobnych.

 

Odszkodowanie przysługuje również za szkodę moralną, wyrządzoną danej osobie. Na krzywdę tę składa się zarówno ból fizyczny, którego dana osoba doznała w wyniku nieprawidłowego leczenia w klinice, jak i ból fizyczny wynikający z niewłaściwej pomocy medycznej, a także ból spowodowany podczas „naprawiania” błędu medycznego (np. gdy dentysta usunął ząb, który nie został skorygowany i zastąpił go sztucznym implantem).

 

Dodatkowo na szkody moralne składają się cierpienia psychiczne, których dana osoba doznała w związku z takim działaniem lekarzy, a które wyrażają się zmartwieniami o stan zdrowia, myślą, że przepisane leczenie nie pomaga itd.

Odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej

Jak udowodnić błąd w sztuce lekarskiej, aby mieć prawo do takiego odszkodowania? Poszkodowany musi uprawdopodobnić i udowodnić przed sądem następujące okoliczności, fakt działania lub zaniechania lekarzy, które przejawiało się w nieprawidłowym rozpoznaniu choroby lub nieprawidłowo przypisanym leczeniu.

 

Dla każdej choroby zatwierdzono standardy opieki medycznej, które określają, jakie testy i badania diagnostyczne muszą być przeznaczone do potwierdzenia wstępnego rozpoznania oraz jaką taktykę leczenia należy wybrać.

 

Standardy te są podzielone dla każdej specjalności medycznej, w ramach której przypisana jest dana choroba.

Dlatego przed złożeniem pozwu należy ustalić, na jakim oddziale pacjent był leczony (specjalność medyczna) oraz ustalić, jakie rozpoznanie postawiono pacjentowi w zakładzie leczniczym. Pacjent ma bezwzględne prawo żądać wszelkich dokumentów dostępnych w placówce (w szczególności dokumentacji medycznej pacjenta, wyników wszystkich badań oraz dziennika leczenia), powołując się na ustawę z dnia 6 listopada 2008 roku Rozdział 7, Art. 23. 1.

Mając wszystkie dokumenty, wnioskodawca może porównać diagnozę i przepisane leczenie zgodnie z regulaminem, określającym obowiązkowe czynności lekarzy. Tylko w przypadku rozbieżności możemy mówić, że lekarze nie wypełnili należycie swoich obowiązków i że popełnili błąd terapeutyczno-diagnostyczny i/lub terapeutyczno-taktyczny.

 

Po uzyskaniu bezspornego dowodu, że badania diagnostyczne lub leczenie zalecone przez lekarzy były niezgodne z regulaminem, skarżący musi udowodnić istnienie uszczerbku na zdrowiu pacjenta.

 

W naszej praktyce prawniczej, oprócz opinii biegłych, poszlakami mogą być:

- fakty skierowania do innych lekarzy (którzy przepisali inne leczenie);

- odkrycie innych chorób lub przejście istniejącej choroby w postać chroniczną, co mogło być wynikiem nieodpowiedniego leczenia;

- pisemne opinie innych lekarzy, którzy badali lub leczyli pacjenta, mające moc opinii specjalistycznej.

 

Ponieważ dokumentacja medyczna często nie przedstawia pełnych informacji, ważne jest ustalenie pełnej chronologii leczenia. Na przykład jakie objawy zaobserwowałeś i jakie dolegliwości zgłosiłeś lekarzowi oraz co się działo w trakcie leczenia. Szczegółowy opis przebiegu zdarzeń pomoże w postępowaniu, zwłaszcza jeśli sprawa ma kilka lat.

 

 

Dokumenty dotyczące odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej

O czym powinna pamiętać każda osoba z problemami zdrowotnymi?

Warto zebrać wszystkie dokumenty medyczne potwierdzające poniesione koszty z tytułu nieodpowiedniego leczenia lub koniecznego leczenia naprawczego.

 

Do pozwu należy dołączyć wszystkie posiadane dokumenty: rachunki i faktury za konsultacje specjalistyczne, rehabilitację, koszty transportu, leki, faktury za sprzęt rehabilitacyjny (wózek inwalidzki, kule) itp. Nie rozpaczaj, jeśli nie masz udokumentowanych wydatków. W trakcie postępowania sądowego zarejestrowane przez Ciebie koszty będą niezbędne do udowodnienia wysokości przysługującego Ci odszkodowania.

 

Ile bierze adwokat za sprawę o odszkodowanie?

 

Podsumowując, nie należy myśleć, że uzyskanie odszkodowania za błąd medyczny jest rzeczą daremną. Jeśli doznałeś uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym w wyniku błędu medycznego, nie musisz obawiać się pójścia do sądu. Jakościowa pomoc prawna w celu uzyskania sprawiedliwego odszkodowania za błąd w sztuce medycznej jest tym, co pozwoli Ci przejść przez trudy walki o własne zdrowie. Z pewnością wielu pacjentów poszkodowanych martwi się o to, ile bierze adwokat za sprawę o odszkodowanie, gdyż poniesione koszty leczenia mogą znacznie uderzyć w budżet. Konsultację i poznanie wstępnego kosztu opłaty w PLN można uzyskać kontakt@ciesielski-oczachowska.pl. Napisz swoją krótką historie.

 

Dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy prowadząc dziesiątki spraw, przekazujemy Państwu informacje o opłatach, jakie należy wnieść do sądu. WPS (Wartość przedmiotu sporu) to kwota określona w pozwie o odszkodowanie.

Pozew o odszkodowanie za błąd lekarski 

Na przykład, jeśli złożysz pozew i uważasz, że powinieneś otrzymać odszkodowanie (WPS)

do 500 zł-- w takim przypadku opłata wyniesie 30 zł. Poniżej przedstawiamy tabelę kosztów w ustawie o kosztach sądowych w postępowaniu cywilnym.

- od 500 zł do 1.500 zł - opłata wynosi 100 zł;

- od 1.500 zł do 4.000 zł - opłata 200 zł;

- od 4.000 zł do 7.500 zł - opłata w wysokości 400 zł

- od 7.500 zł do 10.000 zł - opłata 500 zł;

- od 10.000 zł do 15.000 zł - opłata w wysokości 750 zł;

- od 15.000 zł do 20.000 zł - opłata 1.000 zł;

- od 20.000 zł do 20.000 zł - 5% cła od WPS (wzór na WPS*5%)

50000*5%=2500 zł kwota, którą musisz zapłacić do sądu. Maksymalna opłata sądowa, niezależnie od wysokości WPS, wynosi 200.000 zł.

 

Również dodatkowymi kosztami, z którymi należy się liczyć są koszty związane z uiszczeniem opłat sądowych. Mogą one wynosić od 500 do 2000 zł, w zależności od stopnia skomplikowania postępowania.

Należy pamiętać, że jeśli sąd wyda wyrok na Twoją korzyść, strona wygrywająca ma pełne prawo do zwrotu poniesionych kosztów. Oznacza to, że odzyskasz wszystkie wydane pieniądze plus pełne odszkodowanie.

Adwokaci prawa medycznego pomogą Ci w analizie Twojej indywidualnej sytuacji, szczegółowym sprawdzeniu dokumentacji medycznej i obronie Twoich interesów w sądzie.

Poprzedni Następny

Zadzwoń do nas

+48 61 85 17 794

lub

Przejdź do sekcji kontakt i napisz do nas

Idź do kontaktu

Adwokat do spraw błędów medycznych - porady prawne

1 v2

Odszkodowanie za zdarzenia losowe

Profesjonalna pomoc prawna w sytuacjach odszkodowania
Więcej
48 min

Prawo medyczne

Pomoc prawna w zakresie prawa medycznego
Więcej
Adwokat

Odszkodowanie za błąd lekarski

Adwokat do spraw błędów medycznych - zna kodeks karny, prawo medyczne, zasady ubiegania się o odszkodowan…
Więcej
Adwokat w Poznaniu

Firma zajmująca się odszkodowaniami za błędy lekarskie

Pozew o błąd w sztuce lekarskiej. Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej.
Więcej
51

Jak uzyskać odszkodowanie od stomatologa

Jeśli chcesz uzyskać odszkodowanie za błąd stomatologa, prawnicy pomogą Ci napisać skargę do kliniki lub …
Więcej
39 min

Czy pacjent ma prawo do dokumentacji medycznej?

Kto ma dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta?
Więcej
Prawnik Poznan

Odszkodowanie po nieudanej operacji

Co jest potrzebne do wniesienia pozwu o błąd medyczny?
Więcej

Kancelaria prawna błędy medyczne

Kancelaria prawna specjalizująca się w obszarze błędów medycznych oferuje szeroki zakres usług prawnych związanych z sytuacjami, w których pacjent doznał szkody w wyniku nieprawidłowej opieki medycznej. Poniżej znajduje się lista typowych usług, które taka kancelaria może świadczyć:

Doradztwo prawne: Kancelaria może udzielać porad prawnych związanych z przypadkami błędów medycznych, wyjaśniając prawa pacjenta i potencjalne ścieżki postępowania prawno-odszkodowawczego.

Reprezentacja prawna: Kancelaria może reprezentować pacjenta w procesie prawnym, zarówno przed sądem cywilnym, jak i w negocjacjach z przedstawicielami placówki medycznej lub ich ubezpieczycieli.

Zbieranie dowodów: Prawnik może pomóc w gromadzeniu dokumentacji medycznej, świadectw świadków, ekspertyz lekarskich i innych dowodów niezbędnych do udowodnienia błędu medycznego.

Wnioskowanie o odszkodowanie: Kancelaria może pomóc w przygotowaniu wniosku o odszkodowanie, uwzględniając wszelkie aspekty strat finansowych, psychicznych czy fizycznych wynikających z błędu medycznego.

Mediacje i negocjacje: Prawnik może angażować się w mediacje lub negocjacje z przedstawicielami placówki medycznej w celu osiągnięcia porozumienia przed rozpoczęciem procesu sądowego.

Reprezentacja przed organami zawodowymi: Jeśli błąd medyczny wynika z nieprofesjonalnego postępowania lekarza lub innego personelu medycznego, kancelaria może reprezentować pacjenta przed odpowiednimi organami zawodowymi.

Prawo do prywatności i poufności: Prawnik może pomóc w zabezpieczeniu praw do prywatności pacjenta oraz w ochronie informacji medycznych przed nieuprawnionym ujawnieniem.

Przygotowanie ekspertyz: Kancelaria może angażować ekspertów medycznych, którzy pomogą w ocenie stopnia szkody i związku przyczynowego między błędem medycznym a doznaniem szkody.

Powyższe usługi mają na celu zapewnienie pacjentom profesjonalnej pomocy prawnej w sytuacjach, gdy doznali szkody w wyniku nieprawidłowej opieki medycznej. Kancelaria prawna specjalizująca się w błędach medycznych stara się uzyskać sprawiedliwość dla poszkodowanych pacjentów poprzez dostarczenie im wsparcia prawnego i odszkodowawczego.