Ugoda w sprawie karnej- jaka jest korzyść?

 Stopniowo w postępowaniu karnym pojawiają się nowe trendy. Główni uczestnicy procesu - podejrzany, oskarżony, prokurator i pokrzywdzony - szukają sposobu na zakończenie postępowania karnego z minimalnymi stratami. Trudno podać dokładne statystyki, ale część oskarżonych uznaje za dopuszczalne zawarcie porozumienia procesowego z prokuratorem lub pogodzenie się z pokrzywdzonym. Warto podkreślić, że profesjonalny obrońca w sprawach karnych nigdy nie podejmie decyzji zamiast podejrzanego/oskarżonego. Adwokat specjalizujący się w sprawach karnych wyjaśni konsekwencje (wady i zalety) decyzji podjętej przez oskarżonego. Głównym celem prawnika jest uzyskanie jak najlepszych wyników dla klienta w oparciu o materiały sprawy. Jeśli adwokat jest przekonany, że najlepszym rozwiązaniem jest obrona interesów klienta w sądzie, nie ma potrzeby prowadzenia negocjacji.

 

Ugoda między stronami w sprawie karnej

 

Każdy ma swój własny interes. Podejrzany/oskarżony stara się uzyskać wyrok w zawieszeniu i uniknąć lat sądowej procedury. Prokurator dąży do wyeliminowania ryzyka uniewinnienia, szybkiego zakończenia skomplikowanej sprawy. Ofiara stara się o odszkodowanie, którego może nie uzyskać w zwykłym procesie.

Ważną kwestią jest to, że sąd może odmówić zawarcia ugody między stronami, jeżeli porozumienie jest sprzeczne z prawem lub zmierza do jego obejścia, albo gdy porozumienie jest wewnętrznie sprzeczne i brakuje w nim konkretów. Dlatego do przygotowania umowy należy podejść poważnie, a dokumenty nie powinny być podpisywane bez dokładnej weryfikacji. Przy zawieraniu porozumienia w sprawie karnej doskonałym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z innym adwokatem karnistą w celu podwójnego sprawdzenia.

  

Kto może być mediatorem w postępowaniu karnym?

Warto zaznaczyć, że w postępowaniu karnym zgody na prowadzenie mediacji udzielają instytucje i osoby uprawnione do prowadzenia takich negocjacji, które są wpisane do specjalnego rejestru prowadzonego przez Prezesa Sądu Okręgowego. Listę mediatorów można znaleźć na stronie Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.

 

Z pomocą mediatora możliwe jest zmniejszenie stopnia konfliktu między stronami i umożliwienie stronom spojrzenia na problem z przeciwnego punktu widzenia. Negocjacje między stronami mogą pomóc w ograniczeniu sporów sądowych, a także w zmniejszeniu kosztów związanych z postępowaniem sądowym. Mediator musi zapewnić, że wszystkie strony konfliktu są na równych prawach. Mediacja karna jest dużym obciążeniem, któremu towarzyszy duża intensywność emocjonalna. Sprawy skierowane do mediacji w postępowaniu karnym w 80 procentach przypadków kończą się porozumieniem mediacyjnym. Okres negocjacji w sprawie karnej nie jest dłuższy niż jeden miesiąc. Informacje, które są podawane w czasie negocjacji nie mogą być wykorzystywane przez uczestników w postępowaniu sądowym i są wyłącznie poufne. Po zakończeniu negocjacji mediator przedkłada sądowi protokół zawierający następujące informacje:

- datę, numer i miejsce negocjacji;

- listę osób biorących udział w spotkaniu;

- informację o tym, czy doszło do zawarcia ugody.

Jeżeli strony zawarły ugodę w sprawie karnej, mediator przedkłada sądowi wraz z protokołem ugodę podpisaną przez oskarżonego, pokrzywdzonego i mediatora.

Przy wydawaniu wyroku sędzia określa karę według własnego uznania i dba o to, aby surowość kary nie przekraczała stopnia winy skazanego.

Tym samym umowa o mediację w rozwiązaniu sprawy karnej może mieć wpływ na decyzję sądu. Wymierzając karę sądową bierze także pod uwagę pozytywne wyniki przeprowadzone mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą albo ugodę pomiędzy nimi osiągniętą w postępowaniu przed sądem lub prokuratorem. - § 3. art. 53. Dyrektywy wymiaru kary:

 

- Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary także w uzasadnionych przypadkach, gdy nawet lżejsza kara przewidziana za przestępstwo byłaby niewspółmiernie surowa (Art; 60 § 2 ust. 1 k.k.);

- Odstąpienie od wymierzenia kary - Art. 61. Kodeks karny;

- Dobrowolne poddanie się karze - Art. 387. Kods postępowania karnego.

 

Przykładowo, jeżeli sąd wybrał karę, która zgodnie z ustawą przewiduje pozbawienie wolności do lat 3, a społeczna szkodliwość przestępstwa jest znikoma, może wymierzyć karę z zawieszeniem jej wykonania i wypłacić pokrzywdzonemu odszkodowanie. W ten sposób cele kary zostaną osiągnięte.

Warto zaznaczyć, że warunkowego zawieszenia wykonania kary nie stosuje się wobec osób, które popełniły przestępstwo zagrożone karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności.

 

Ile kosztuje mediator w sprawie karnej?

Jeżeli strony konfliktu dojdą do wniosku, że chcą osiągnąć porozumienie w drodze mediacji sądowej, Skarb Państwa opłaca mediatora w całości. Zgodnie z art. 618 § 1 pkt 8 kpk opłata za usługi mediatora wynosi 120 zł plus 20 zł za korespondencję. Strony mogą również samodzielnie zgłosić się do mediatora bez skierowania z sądu, prokuratury lub policji. Koszt usług mediatora jest uzgadniany między stronami przed rozpoczęciem negocjacji.

 

Mediator w postępowaniu karnym ma następujące uprawnienia:

1) zapoznać się z informacjami przekazanymi stronom w mediacji przez organ prowadzący postępowanie karne;

2) zapoznać się z danymi dotyczącymi stron postępowania karnego, które są stronami mediacji;

3) spotykać się z uczestnikami postępowania karnego zgodnie z przepisami procedury karnej;

4) udzielać pomocy stronom w zawarciu porozumienia w sprawie pojednania.

  

Obowiązki mediatora:

1) działa wyłącznie za zgodą stron w mediacji;

2) przed rozpoczęciem mediacji wyjaśnić stronom cel mediacji, a także ich prawa i obowiązki;

3) nie ujawniać informacji poznanych w toku mediacji.

Mediator ma prawo prowadzić mediację za zgodą stron od momentu rejestracji wniosku, jak również w kolejnych etapach postępowania karnego do momentu uprawomocnienia się wyroku.

 

 

Wykaz dokumentów dla stron w sprawie karnej

Wzór Protokół z mediacji pobierz dokument

Wzór Zaproszenie do udziału w sprawie karnej pobierz dokument

Wzór Wynagrodzenie za mediację pobierz dokument

Wzór Sprawozdanie z wyników postępowania mediacyjnego pobierz dokument

Wzór Wniosek stron o zatwierdzenie ugody pobierz dokument

Proszę przeczytać:

Prawo podejrzanego/oskarżonego do odmowy składania wyjaśnień.


Zgodnie z polską procedurą karną osoba podejrzana/oskarżona ma prawo do odmowy składania wyjaśnień. Posługując się językiem potocznym – ma prawo nic nie mówić, a Sąd nie ma prawa wyciągania z tego faktu żadnych negatywnych konsekwencji dla takiej osoby. Sąd nie może przyjąć, że „gdyby była niewinna to zeznania złożyłaby”. Bardzo często jako obrońca zalecam klientom korzystanie z tego prawa, zwłaszcza na początkowym etapie postępowania, w sytuacji kiedy znaczna część materiału nie jest jeszcze znana. Bo złożyć wyjaśnienia w okresie późniejszym zawsze można, a tego co się raz powiedziało nie sposób już cofnąć.
I żeby to zobrazować – kilkanaście lat temu w postępowaniu karnym gospodarczym z moim kolegą broniliśmy ok.40 osób oskarżonych o wyłudzenie pieniędzy z pewnej firmy. Wszystkim zaleciliśmy aby odmówili składania wyjaśnień. Ok.30 skorzystało z naszej porady, ok.10 postanowiło jednak wyjaśnienia złożyć. Wszystkie 30 które odmówiły składania wyjaśnień zostało uniewinnione. 10 osób które wyjaśnienia złożyło zostały skazane.
Cóż, naprawdę warto słuchać swojego obrońcy.

Lista adwokatów - Kancelaria Prawna w Poznaniu

Jak wygląda sprawa karna w sądzie? Jak się nie stresować

Koszt wynajęcia adwokata w sprawie karnej

Co zrobić gdy adwokat nie wywiązuje się z umowy w sprawie karnej?

Poprzedni Następny

Adwokat sprawy karne - porady prawne

adwokat do spraw karnych

Udział adwokata w sprawie karnej

Każda sprawa jest traktowana indywidualnie.
Więcej
Adwokat przy przeszukaniu i konfiskacie

Adwokat przy przeszukaniu i konfiskacie

Adwokat zawsze działa na zasadach obiektywizmu, legalności, bezstronności.
Więcej
Kancelaria sprawy karne w Poznaniu

Kancelaria sprawy karne w Poznaniu

Adwokat od spraw karnych z wieloletnim doświadczeniem potrafi znaleźć wyjście z każdej trudnej sytuacji.
Więcej
Co obejmuje tajemnica adwokacka

Co obejmuje tajemnica adwokacka?

Przez tajemnicę adwokacką rozumie się wszelkie informacje.
Więcej
Postepowanie dowodowe w procesie karnym

Postępowanie dowodowe w procesie karnym

Postępowanie dowodowe odbywa się na podstawie ustawy.
Więcej
Wiekszosc osadzonych w aresztach sledczych i zakladach karnych odbywa kare na pods

Oszustwo art. 286 k.k. - Sprawa Karna

Większość osadzonych w aresztach śledczych i zakładach karnych odbywa karę na podstawie art. 286 k.k.
Więcej
Prawo podejrzanegooskarzonego do odmowy

Pozycja prawna w sprawie karnej

Prawo podejrzanego/oskarżonego do odmowy składania wyjaśnień.
Więcej
Koszt apelacji w sprawie karnej 1

Ile kosztuje apelacja w sprawie karnej

Koszt apelacji w sprawie karnej.
Więcej
Adwokat sprawy karne Poznan 2

Rola adwokata w procesie karnym

Rola adwokata w procesie karnym jest ochrona uzasadnionych interesów klienta.
Więcej
Koszt apelacji w sprawie karnej 6

Dobry adwokat od spraw karnych - jesteś nim Ty sam!

Pamiętaj, że wszystkie działania mają swoje konsekwencje
Więcej

Zadzwoń do nas

+48 61 85 17 794

lub

Przejdź do sekcji kontakt i napisz do nas

Idź do kontaktu

Oferta

Zakres naszych działań

24 min

Procesy sądowe

Dzięki kilkunastoletniej praktyce procesowej, w tym prowadzeniu spraw sądowych dla naszych ubezpieczyciel…
Więcej
36 min

Prawo ubezpieczeń

Świadczymy usługi prawne na rzecz klientów sektora ubezpieczeniowego.
Nasz zespół ds. ubezpieczeniowych p…
Więcej
Kanceklaria prawna sad Poznan

Obsługa podmiotów gospodarczych

Obsługujemy podmioty gospodarcze z różnych dziedzin gospodarki takich jak branża budowlana, branża kosmet…
Więcej
42 min

Procesy sądowe w ramach IV Dyrektywy

W przypadku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczyciela zagranicznego i konieczności prowadzenia sporu sąd…
Więcej
untitled 17 of 69 Edit 23

Prawo karne gospodarcze

Nieznajomość prawa szkodzi, granica pomiędzy działaniem zgodnym z prawem, a działaniem niezgodnym z liter…
Więcej
51

Prawo medyczne

Doradzamy podmiotom z sektora ochrony zdrowia, w tym m.in. producentom i dystrybutorom produktów lecznicz…
Więcej
Adwokat w Poznaniu

NGO, fundacje i stowarzyszenia

Dynamiczny w ostatnich latach rozwój trzeciego sektora społeczno-gospodarczego jakim są organizacje non p…
Więcej
134A1766 Edit 9

PRO BONO wyzwanie dla przyszłości

Wspieramy lokalne biznesy, promujemy sztukę i edukację angażując się w działalność pro bono.
Zaangażowani…
Więcej
Wprowadzenia produktu min

Prawo kosmetyczne

Ostatnie lata to intensywny czas rozwoju branży kosmetycznej w Polsce. Wielkie koncerny międzynarodowe ko…
Więcej
49 v2

Prawo rodzinne

Wieloletnie doświadczenie w sztuce negocjacji pozwoliło nam na zdobyciu doświadczenia w prowadzenia spraw…
Więcej
134A1789 Edit 11

Prawo i sztuka

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych świadczonych przez zespół Kancelarii, w tym …
Więcej
untitled 11

Obsługa prawna spółek - fuzje, przekształcenia

Doradztwo  prawne w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych, planowanych wypłatach dywidend, asysto…
Więcej