Sprawa karna za niepłacenie alimentów

Utrzymanie dziecka jest jednym z głównych i najważniejszych obowiązków rodziców. Często jednak rodzice starają się uniknąć płacenia alimentów na własne dziecko.

Jeśli były małżonek nie chce wywiązywać się z obowiązku alimentacyjnego i wychowawczego, czas zwrócić się do specjalnych metod ochrony swoich praw i interesów. Jedną z najskuteczniejszych obecnie opcji jest podjęcie postępowania karnego przeciwko takiemu rodzicowi.

Dość często zwracają się do nas kobiety z pytaniem, czy ich były mąż może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za niepłacenie alimentów.

Jest to możliwe. Najsurowsza odpowiedzialność według Kodeksu Karnego - odpowiedzialność karna.

 

 Art. 209. Kodeks karny

 Uchylanie się od obowiązku żywieniowego

  • 1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstała wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych lub jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  • 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  • 2. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.
  • 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a odbywa się z urzędu.
  • 4. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1, który nie później niż przed upływem 30 dni od pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.
  • 5. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawcy przestępstwa określonego w § 1a uiścił w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawia przeciwko odstąpieniu wymierzenia kary.

 

Sprawa karna za niepłacenie alimentów - po skontaktowaniu się z organami ścigania, w śledztwie poznajemy:

- moment, w którym dana osoba zaczęła uchylać się od płacenia alimentów;

sposób życia, który prowadziła w tym czasie;

istnienie tymczasowych dochodów pieniężnych;

czy osoba zobowiązana do płacenia alimentów wystąpiła do urzędu pracy, gdy była czasowo bezrobotna;

czy świadczyła inne (niepieniężne) wsparcie dla dziecka (np. wyżywienie);

czy uzyskała dochód z tytułu udziałów w gruncie i nieruchomości (o ile takie były);

czy zignorowała wezwania i ostrzeżenia prokuratora, nie stawiła się bez ważnego usprawiedliwienia lub zataiła przed prokuratorem dochody;

zatajenie informacji o obowiązku płacenia alimentów przed administracją firmy, gdy była zatrudniona itp.

 

Warto wspomnieć, że wniosek do organów ścigania może złożyć pokrzywdzony (w przypadku gdy pokrzywdzonym jest małoletni - jego przedstawiciel), organ pomocy społecznej lub osoba upoważniona (pełnomocnik).

 

Po wszczęciu sprawy karnej sprawca może spłacić dług alimentacyjny nie później niż 30 dni od pierwszego przesłuchania, unikając w ten sposób kary. Adwokat karny Sławomir Ciesielski stwierdza, że takie sprawy są rozstrzygane na korzyść pokrzywdzonych. Perspektywa znalezienia się „za kratkami” może być dobrym bodźcem dla dłużnika do spłacenia wszystkich długów alimentacyjnych. Jeśli przez dłuższy czas odmawia on zapłaty, powiedz mu, że może zostać wszczęte przeciwko niemu postępowanie karne.

Jeśli masz dodatkowe pytania jak uzyskać alimenty na dziecko lub jak uzyskać alimenty od męża bez rozwodu skontaktuj się z naszymi ekspertami w celu uzyskania porady.

 

Ciesielski & Oczachowska - Adwokacka Spółka Partnerska

61-738 Poznań; ul. Plac Wolności 8/4;

tel.: 61 85 17 794

e-mail:  kontakt@ciesielski-oczachowska.pl

 Nasze media

Poprzedni Następny