Co obejmuje tajemnica adwokacka?

Przez tajemnicę adwokacką rozumie się wszelkie informacje związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata na rzecz jego klienta.

Na przykład tajemnica zawodowa dotyczy:
- fakt skontaktowania się z prawnikiem, w tym nazwiska zleceniodawców,
- wszelkie dowody i dokumenty zebrane przez adwokata w toku przygotowania sprawy,
- informacje otrzymane przez adwokata od jego mocodawców,
- informacje o danej osobie stają się znane adwokatowi w trakcie świadczenia pomocy prawnej,
- wszystkie dowody i dokumenty zgromadzone przez adwokata w toku przygotowania sprawy, informacje uzyskane przez adwokata od klientów i ujawnione mu w toku świadczenia pomocy prawnej,
- wszystkie postępowania adwokackie w sprawie,
- warunki umowy o świadczenie pomocy prawnej, w tym rozliczenia pieniężne pomiędzy adwokatem a klientem
- wszelkie inne informacje związane z udzielaniem pomocy prawnej przez adwokata.

W celu zachowania tajemnicy zawodowej prawnik musi prowadzić pracę biurową w oderwaniu od materiałów i dokumentów należących do mocodawcy.

Materiały zawarte w postępowaniu adwokata w sprawie, jak również korespondencja adwokata z mocodawcą muszą być wyraźnie i jednoznacznie oznaczone jako należące do adwokata lub od niego pochodzące.

Zasady zachowania tajemnicy zawodowej rozciągają się na asystentów i aplikantów adwokackich oraz innych pracowników kancelarii adwokackich, którzy podpisują zobowiązanie do zachowania tajemnicy.

 Jakie są gwarancje tajemnicy adwokackiej?


Adwokat nie może być wezwany i przesłuchany w charakterze świadka na okoliczności, które stały się mu znane w związku z ubieganiem się o pomoc prawną lub w związku z udzielaniem pomocy prawnej.
Adwokat nie jest uprawniony do składania zeznań na okoliczności, które stały się mu znane w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych.


Informacje, przedmioty i dokumenty uzyskane w toku czynności operacyjno-poszukiwawczych lub czynności śledczych (w tym uzyskane po zawieszeniu lub pozbawieniu adwokata statusu) mogą być wykorzystane jako dowody oskarżenia jedynie w przypadkach, gdy nie są one elementem praktyki adwokata w sprawach jego klientów.Kiedy adwokat jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy?


Adwokat nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez nikogo innego niż mocodawca. Cofnięcie uprawnień do wykonywania zawodu adwokata następuje zgodnie z wymogami niniejszej ustawy i Statutu Izby Adwokackiej.

Za naruszenie tajemnicy adwokat i adwokat-stażysta mogą zostać ukarani:
Zgodnie z Prawem o adwokaturze przy naruszeniu art. 80 - Adwokaci i aplikanci mogą ponieść - odpowiedzialność dyscyplinarną.
- za postępowanie sprzeczne z prawem, etyką lub godnością zawodu, albo za naruszenie obowiązków zawodowych.
- za wyrządzenie szkody klientowi, jeżeli ujawnienie tajemnicy wyrządziło mu szkodę.


Kodeks karny art. 266 "Kto wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".

Postępowanie karne toczy się po złożeniu skargi przez pokrzywdzonego.

Nie można mieć zaufania do adwokata bez zapewnienia tajemnicy zawodowej, dlatego jej przestrzeganie jest dla adwokata bezwarunkowym priorytetem, a okres zachowania tajemnicy nie jest ograniczony czasowo.

 

Zaufanie między klientem a prawnikiem jest niezbędnym elementem pracy nad skuteczną strategią obrony. W sprawach karnych adwokat ma obowiązek działać w interesie swojego klienta, dlatego nawet pierwsza konsultacja, podczas której klient ujawnia szczegóły sprawy, jest poufna. Adwokat Sławomir Ciesielski od wielu lat świadczy usługi obrony klientów w sprawach karnych, posiada nienaganną reputację i doświadczenie, co potwierdza ilość wygranych spraw karnych.

 

61-738 Poznań; ul. Plac Wolności 8/4;

tel.: 61 85 17 794

kontakt@ciesielski-oczachowska.pl

 Nasze media

kancelaria-instagram

kancelaria-facebook

Рrawo podejrzanego/oskarżonego do odmowy składania wyjaśnień. 

Poprzedni Następny