Przedstawienie zarzutów i przesłuchanie podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym

W polskim systemie prawnym postępowanie przygotowawcze odgrywa kluczową rolę w ustalaniu faktów i zbieraniu dowodów w sprawach karnych. Jednym z etapów tego procesu jest przesłuchanie podejrzanego, które ma na celu zapewnienie mu możliwości wyjaśnienia swojej sytuacji oraz zapewnienie przejrzystości postępowania. Przesłuchanie to odbywa się zgodnie z określonymi procedurami, a podejrzany ma określone prawa.

Zgodnie z polskim prawem, przed przesłuchaniem podejrzanego organ prowadzący postępowanie ma obowiązek poinformować go o zarzutach stawianych mu przez organ ścigania. Jest to istotny krok, który umożliwia podejrzanemu zrozumienie natury postawionych mu zarzutów oraz przygotowanie się do udzielenia wyjaśnień.

Przed przystąpieniem do przesłuchania podejrzanego organ prowadzący postępowanie musi również poinformować go o jego prawach. Podejrzany ma prawo do korzystania z pomocy obrońcy, a w przypadku, gdy nie posiada własnego obrońcy, ma prawo do skorzystania z pomocy obrońcy z urzędu. Ponadto, podejrzany ma prawo odmówić składania wyjaśnień, co jednak nie zwalnia go z obowiązku udzielenia prawdy w postępowaniu karnym.

Podczas przesłuchania podejrzanemu należy zapewnić dostęp do materiałów dowodowych, na których opierają się zarzuty przeciwko niemu. Ma to na celu umożliwienie podejrzanemu skonfrontowania się z zebranymi dowodami i zapewnienie mu możliwości wyjaśnienia wszelkich niejasności.

Przesłuchanie podejrzanego odbywa się zwykle w obecności organu prowadzącego postępowanie oraz jego obrońcy. Jednakże, podejrzany ma prawo do żądania przesłuchania w obecności swojego obrońcy, co stanowi istotną gwarancję jego praw.

Wniosek o przesłuchanie podejrzanego może być również składany przez samego podejrzanego, jego obrońcę, lub innych uczestników postępowania. W takim przypadku organ prowadzący postępowanie ma obowiązek rozpatrzyć ten wniosek i podjąć stosowne działania.

Wszystkie czynności przeprowadzane w trakcie przesłuchania podejrzanego muszą być dokładnie udokumentowane w protokole przesłuchania. Jest to istotne z punktu widzenia zapewnienia przejrzystości postępowania oraz umożliwienia ewentualnej kontroli legalności prowadzonego śledztwa.

W polskim systemie prawnym przesłuchanie podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym odgrywa istotną rolę w ustaleniu faktów i zapewnieniu poszanowania jego praw. 

Podejrzany a oskarżony

Pracownicy organów ścigania mają prawo wezwania obywateli w ramach procedur śledczych. Może to obejmować przesłuchanie, zorganizowanie konfrontacji (porównywania zeznań kilku osób), przeprowadzenie identyfikacji, sprawdzenie zeznań na miejscu zdarzenia i inne działania śledcze. Obywatela można wezwać jako podejrzanego, oskarżonego, świadka lub pokrzywdzonego.

Artykuł 71 Kodeksu Karnego Polski zawiera definicje „podejrzanego” i „oskarżonego”.

Poniżej znajduje się ich prostsze wyjaśnienie:

 Podejrzany:

 • To osoba, wobec której istnieje podejrzenie o jej udział w popełnieniu przestępstwa.
 • Podejrzany nie został oficjalnie oskarżony w sądzie. Oskarżenie może mu być przedstawione po przeprowadzeniu dodatkowego śledztwa.
 • Status podejrzanego daje prawo do obrony i obecności adwokata, ale formalne oskarżenie jeszcze nie zostało przedstawione.

Oskarżony:

 • Oskarżony to osoba, wobec której oficjalnie przedstawiono zarzuty w sądzie za popełnienie przestępstwa.
 • Oskarżenie zakłada istnienie dowodów i świadectw przyczyniających się do popełnienia przestępstwa.
 • Oskarżony ma prawo do obrony, adwokata i udziału w procesie sądowym w celu przedstawienia swojej pozycji.

Proces przejścia ze statusu podejrzanego do oskarżonego może obejmować dodatkowe śledztwo, zbieranie dowodów, a także formalne przedstawienie zarzutów przez organy ścigania.

 

Przesłuchanie podejrzanego w charakterze świadka

Kwestia przesłuchania podejrzanego w charakterze świadka oznacza sytuację, w której osoba początkowo uznana przez organy ścigania za podejrzaną o popełnienie przestępstwa zostaje następnie poproszona o złożenie zeznań w charakterze świadka. Może to mieć miejsce na przykład wtedy, gdy śledczy mają nowe okoliczności, które zmieniają status danej osoby podczas dochodzenia.

W takich sytuacjach podejrzany może stać się świadkiem w sprawie i otrzymać możliwość wypowiedzenia się na temat swoich spostrzeżeń lub wiedzy na temat sprawy przestępstwa, o które był pierwotnie podejrzany. Należy zauważyć, że podczas składania zeznań w charakterze świadka podejrzany zachowuje pewne prawa, takie jak prawo do obrony i prawo do milczenia. W praktyce prawnej istnieje wiele przypadków, gdy osoba, która pierwotnie jest zaproszona na przesłuchanie jako świadek, niespodziewanie staje się podejrzanym. Delikatna granica między byciem świadkiem a podejrzanym stanowi skomplikowaną dynamikę w procesie sądowym.

Przesłuchanie podejrzanego w charakterze świadka

W praktyce prawnej istnieje wiele przypadków, w których osoba, która początkowo została zaproszona na przesłuchanie w charakterze świadka, nieoczekiwanie przekształca się w podejrzanego. Ta delikatna granica między zeznaniem a podejrzeniem jest złożoną dynamiką w procesie wymiaru sprawiedliwości.

Przesłuchanie w charakterze świadka: obowiązki i prawa

Gdy dana osoba zostaje wezwana na przesłuchanie w charakterze świadka, jej zadaniem jest dostarczenie informacji na temat konkretnej sprawy. Świadek przedstawia swoje obserwacje i wspomnienia wydarzeń, które mogą być ważne dla dochodzenia. Na tym etapie osoba ta jest zazwyczaj traktowana jako zewnętrzny obserwator, który nie ma żadnego związku z przestępstwem.

Przekształcenie świadka w podejrzanego

Mechanizmy:

Nowe fakty lub wydarzenia, które wychodzą na jaw w trakcie dochodzenia, mogą zmienić postrzeganie roli świadka. Okoliczności te mogą rzucić światło na wcześniej niewidoczne aspekty zaangażowania świadka w wydarzenia.

Pojawienie się nowych lub dodatkowych dowodów może zmienić status świadka. Jeśli pojawią się elementy sugerujące jego możliwy udział w przestępstwie, może to doprowadzić do zmiany jego statusu. Oświadczenia lub zeznania innych świadków, które zaprzeczają lub uzupełniają informacje dostarczone przez pierwotnego świadka, mogą zmienić jego status. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli nowe dowody wskazują na jego bezpośredni lub pośredni udział w przestępstwie.

Szczegółowa analiza dostępnych informacji, w tym identyfikacja sprzeczności lub rozbieżności w zeznaniach świadka, może prowadzić do ponownego rozważenia jego roli. Analizy mogą również ujawnić dodatkowe szczegóły lub kontekst, które zmieniają postrzeganie wydarzeń.

Przyczyny:

Świadek mógł być przypadkowym świadkiem lub mógł być na miejscu zdarzenia bez zamiaru. Jednak dodatkowe dowody mogą wskazywać, że jego udział nie był zamierzony. Jeśli świadek ukrył kluczowe szczegóły lub informacje, jego rola może zostać ponownie oceniona, gdy pojawią się nowe dowody. Zatajenie informacji może budzić podejrzenia o celowy udział. Świadek może znaleźć się w sytuacji, w której jego działania lub powiązania z wydarzeniami są niejednoznaczne. Może to rodzić pytania o jego status i prowadzić do ponownego rozważenia jego roli w dochodzeniu. Jeśli świadek staje się przeszkodą w dochodzeniu, jego status może ulec zmianie. Na przykład może on aktywnie ingerować, odmawiać udzielenia informacji lub wprowadzać w błąd, co budzi podejrzenia.

Prawne aspekty przesłuchania podejrzanego-świadka

Gdy świadek zostaje uznany za podejrzanego, zmieniają się zarówno jego prawa, jak i obowiązki. Ma on teraz prawo do obrony, prawo do zachowania milczenia i prawo do pomocy w złożeniu pisemnych zeznań. Ta zmiana statusu prawnego wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na proces przesłuchania, aby uniknąć naruszenia praw podejrzanego.

Rola obrońcy w takich sytuacjach

W przypadku przekształcenia świadka w podejrzanego, rola adwokata staje się szczególnie istotna. Adwokat musi zapewnić, że prawa podejrzanego nie zostaną naruszone i że będzie on miał sprawiedliwy i słuszny dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

 

Kluczowe aspekty konsultacji z adwokatem przed złożeniem zeznań przez podejrzanego. W procesie karnym kluczowym etapem dla podejrzanego jest złożenie zeznań przed organami śledczymi. Ten moment może określić przebieg całej sprawy, dlatego konsultacja z adwokatem staje się kluczowym aspektem zapewnienia sprawiedliwości i ochrony praw podejrzanego.

 1. Presumpcja niewinności:
 • Adwokat przypomina podejrzanemu o zasadzie presumpcji niewinności, zaznaczając, że jego winę trzeba udowodnić w sądzie. To tworzy istotne tło dla psychicznego przygotowania do składania zeznań.
 1. Prawo do nietykalności:
 • Adwokat informuje o prawie podejrzanego do nietykalności, obejmującym ochronę przed samooskarżeniem i ostrzegając przed składaniem zeznań, które mogą być użyte przeciwko niemu.
 1. Przygotowanie do pytań:
 • Adwokat przeprowadza szczegółowe przygotowanie do nadchodzącego przesłuchania, analizując możliwe pytania i opracowując strategię odpowiedzi. To pomaga uniknąć nieporozumień i niepożądanych konsekwencji.
 1. Ochrona przed nielegalnymi metodami przesłuchania:
 • Adwokat ostrzega podejrzanego przed nielegalnymi metodami przesłuchania, takimi jak psychologiczna presja, skomplikowane pytania czy manipulacje. To przyczynia się do ochrony zdrowia psychicznego i zachowania uczciwości procesu.
 1. Wsparcie podczas przesłuchania:
 • Istotną rolą adwokata jest zapewnienie emocjonalnego wsparcia podejrzanemu podczas składania zeznań. To pomaga radzić sobie ze stresem i niepokojem, co może wpłynąć na obiektywność zeznań.
 1. Prawo do milczenia:
 • Adwokat przypomina podejrzanemu o jego prawie do milczenia. To prawo pozwala mu powstrzymać się od udzielania odpowiedzi na pytania, które mogą zaszkodzić jego sprawie.
 1. Określenie strategii obrony:
 • W trakcie konsultacji adwokat i podejrzany ustalają strategię obrony, która może obejmować odmowę składania zeznań, udzielanie częściowych odpowiedzi lub inne taktyczne decyzje.
 1. Zapewnienie legalności procesu:
 • Adwokat monitoruje przestrzeganie zasad legalności podczas składania zeznań, przerywając nielegalne próby ograniczenia praw podejrzanego.

W Polsce podejrzany, nawet przesłuchany w charakterze świadka, ma prawo odmówić składania zeznań.

 

Artykuł 182 Kodeksu Karnego. Prawo do odmowy składania zeznań:

 1. Osoba najbliższa oskarżonemu może odmówić składania zeznań.

Oznacza to, że osoba znajdująca się najbliżej oskarżonego (na przykład małżonek, rodzic) ma prawo odmówić składania swoich zeznań.

 1. Prawo do odmowy składania zeznań pozostaje nawet pomimo rozwodu lub adopcji.

Prawo to pozostaje w mocy, nawet jeśli najbliższe relacje z oskarżonym zostają zakończone z powodu rozwodu lub adopcji.

 1. Prawo do odmowy składania zeznań przysługuje także świadkowi, który jest oskarżony o współudział w popełnieniu przestępstwa będącego przedmiotem postępowania.

Nawet świadek, który sam jest oskarżony o popełnienie przestępstwa w ramach innego sprawy, ma prawo odmówić składania zeznań.

 

Artykuł 183. Prawo do odmowy odpowiadania na pytania:

 1. Świadek może powstrzymać się od udzielenia odpowiedzi na pytanie, jeśli odpowiedź mogłaby narazić go lub jego najbliższego krewnego na odpowiedzialność za przestępstwo lub naruszenie prawa podatkowego.

Jeśli odpowiedź na pytanie mogłaby pociągnąć za sobą odpowiedzialność prawna świadka lub jego bliskich za przestępstwo lub naruszenie prawa podatkowego, ma on prawo odmówić udzielenia odpowiedzi.

 1. Świadek może żądać, aby jego przesłuchanie odbyło się na zamkniętym posiedzeniu, jeśli treść zeznań może go skompromitować lub osobę mu bliską.

Jeśli zeznania świadka mogą go skompromitować lub skompromitować osobę mu bliską, ma on prawo żądać, aby jego przesłuchanie odbyło się na zamkniętym posiedzeniu, czyli w formie zamkniętej dla publiczności.

 

Artykuł 177 Kodeksu karnego reguluje zasady wezwania i przesłuchania świadka.

Obowiązek składania zeznań:

 1. Każda osoba, która zostaje wezwana jako świadek, musi przyjść i złożyć zeznania.

Przesłuchanie z użyciem środków technicznych:

 1. Świadka można przesłuchać, korzystając ze środków technicznych, umożliwiających to zdalnie, z przesyłaniem obrazu i dźwięku. Może to mieć miejsce zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i podczas rozprawy sądowej.
Udział przedstawicieli w różnych sytuacjach:
 1. Podczas przesłuchania świadka w jego miejscu zamieszkania mogą być obecni różni przedstawiciele, takie jak przedstawiciel administracji więziennej, pracownik konsulatu, jeśli świadek znajduje się za granicą, i inni, w zależności od konkretnej sytuacji.
Warunki techniczne i zapewnienie postępowania przygotowawczego:
 1. Aspekty techniczne przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym są zapewniane przez prokuratorów.
Przesłuchanie w miejscu zamieszkania w przypadku niemożności stawienia się:
 1. Jeśli świadek z jakiegoś powodu nie może stawić się na wezwanie, może zostać przesłuchany w miejscu swojego zamieszkania.

Te zasady obejmują również przesłuchanie świadków w trakcie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez inne organy, prowadzące postępowanie karne, z wyłączeniem prokuratora.

 

Adwokat od spraw karnych, gospodarczych

Świadek jest kluczowym uczestnikiem postępowania karnego, a jego właściwe przygotowanie jest kluczem do udanego śledztwa. Jesteśmy gotowi zapewnić wysokiej jakości usługi przygotowania świadków, zapewniając uczciwość, wiarygodność i sprawiedliwość w procesie karnym.

Zapewniamy szczegółową analizę prawną sprawy, identyfikując kluczowe punkty, które należy podkreślić w zeznaniach świadka.

Konsultacje przed złożeniem zeznań w charakterze świadka lub podejrzanego mają na celu szczegółową analizę sprawy, opracowanie scenariusza pytań, co pozwala na lepsze przygotowanie i uniknięcie niepożądanych sytuacji.

Poprzedni Następny

Zadzwoń do nas

+48 61 85 17 794

lub

Przejdź do sekcji kontakt i napisz do nas

Idź do kontaktu

Adwokat prawo karne - porady prawne

adwokat do spraw karnych

Udział adwokata w sprawie karnej

Każda sprawa jest traktowana indywidualnie.
Więcej
Adwokat przy przeszukaniu i konfiskacie

Adwokat przy przeszukaniu i konfiskacie

Adwokat zawsze działa na zasadach obiektywizmu, legalności, bezstronności.
Więcej
Kancelaria sprawy karne w Poznaniu

Kancelaria sprawy karne w Poznaniu

Adwokat od spraw karnych z wieloletnim doświadczeniem potrafi znaleźć wyjście z każdej trudnej sytuacji.
Więcej
Co obejmuje tajemnica adwokacka

Co obejmuje tajemnica adwokacka?

Przez tajemnicę adwokacką rozumie się wszelkie informacje.
Więcej
Postepowanie dowodowe w procesie karnym

Postępowanie dowodowe w procesie karnym

Postępowanie dowodowe odbywa się na podstawie ustawy.
Więcej
Wiekszosc osadzonych w aresztach sledczych i zakladach karnych odbywa kare na pods

Oszustwo art. 286 k.k. - Sprawa Karna

Większość osadzonych w aresztach śledczych i zakładach karnych odbywa karę na podstawie art. 286 k.k.
Więcej
Prawo podejrzanegooskarzonego do odmowy

Pozycja prawna w sprawie karnej

Prawo podejrzanego/oskarżonego do odmowy składania wyjaśnień.
Więcej
Koszt apelacji w sprawie karnej 1

Ile kosztuje apelacja w sprawie karnej

Koszt apelacji w sprawie karnej.
Więcej
Adwokat w Poznaniu v2

Rola adwokata w procesie karnym

Rola adwokata w procesie karnym jest ochrona uzasadnionych interesów klienta.
Więcej
134A1726 Edit 7

Prawo karne

Doświadczony adwokat Poznań - sprawy karne, obrona w postępowaniu przygotowawczym i w sprawach przed sąde…
Więcej