Ile kosztuje adwokat w sprawie o narkotyki

Ile kosztuje adwokat w sprawie o narkotyki - przestępstwa narkotykowe

Koszt adwokata w sprawach narkotykowych jest jednym z ważnych i często omawianych aspektów dla osób, które znalazły się w takiej sytuacji. Na cenę adwokata wpływa wiele czynników, a zrozumienie tych aspektów może pomóc klientom w podjęciu świadomej decyzji i przygotowaniu się na zobowiązania finansowe. 

 1. Złożoność sprawy: Koszt adwokata w sprawach narkotykowych może zależeć od złożoności samej sprawy. Jeśli sprawa dotyczy rozprawy z gangiem przestępczym na dużą skalę lub istotnej operacji organów ścigania, może to wymagać bardziej intensywnej pracy adwokata, a tym samym zwiększyć koszty.
 2. Doświadczenie adwokata: Kwalifikacje i doświadczenie adwokata mogą mieć również wpływ na koszt jego usług. Adwokaci z dużym doświadczeniem w prawie karnym, zwłaszcza w sprawach dotyczących narkotyków, często mogą świadczyć usługi wyższej jakości, ale ich stawki są odpowiednio wyższe.
 3. Lokalizacja: Lokalizacja również odgrywa rolę w ustalaniu cen. W większych miastach koszt adwokata może być wyższy niż w mniejszych miejscowościach. Konkurencja rynkowa w konkretnym mieście wpływa na ustalanie cen za usługi adwokatów.
 4. Obszar badań i dowodów: Jeśli sprawa wymaga zgromadzenia obszernego materiału dowodowego, dokładnych analiz i długotrwałego postępowania sądowego, może to wpłynąć na ostateczny koszt usług. Koszty pracy i zasobów adwokata mogą być wyższe w sprawach wymagających intensywnych przygotowań i obrony.
 5. Opłaty adwokackie: Koszt usług adwokata różni się w zależności od ustalonych honorariów i własnej polityki rozliczeniowej adwokata. Niektórzy adwokaci preferują zryczałtowane opłaty, podczas gdy inni mogą oferować stawki godzinowe lub korzystać z kombinacji różnych metod płatności.

Podsumowanie: Ważne jest, aby zrozumieć, że na koszt adwokata w sprawach dotyczących narkotyków może mieć wpływ wiele czynników. Klienci powinni otwarcie omówić te kwestie ze swoim adwokatem i otrzymać przejrzyste informacje o tym, w jaki sposób zostaną ustalone ich opłaty. Pozwoli to uniknąć nieporozumień i umożliwi im dokonanie świadomego wyboru przy wyborze reprezentacji prawnej.

Ile kosztuje adwokat w sprawie o narkotyki

Koszt wstępnej konsultacji w sprawie narkotykowej - 350 złotych (Trzysta pięćdziesiąt złotych plus VAT (23%)).

Podczas pierwszej konsultacji prawnej klient zazwyczaj otrzymuje ważne informacje, które pomagają mu zrozumieć główne aspekty jego sprawy lub problemu. Dzięki doświadczeniu i wiedzy adwokat zaproponuje skuteczne sposoby ich rozwiązania.

Adwokat to wykwalifikowany specjalista posiadający wiedzę z zakresu prawa karnego i praktyki sądowej, który ma możliwość uczestniczenia w materiałach i sprawie karnej jako obrońca na każdym etapie procesu karnego. Począwszy od momentu zatrzymania, a kończąc na kwestiach apelacji i odwołania, jeśli to konieczne, w kolejności postępowania sądowego.

Obrońca jest stroną postępowania karnego, która ma prawo do kontaktowania się ze swoim klientem na osobności bez przeszkód, w tym w areszcie lub w miejscu odbywania kary. Adwokat ma prawo do zapoznania się z materiałami sprawy karnej, do samodzielnego zbierania i przedstawiania dowodów oraz do odwoływania się od wszelkich działań i decyzji organów ścigania i sądu.

Adwokat jest zobowiązany do zachowania tajemnicy adwokackiej.

 

Podstawowe rodzaje przestępstw i wykroczeń narkotykowych - koszt adwokata

Koszty adwokackie - Sprawa o handel narkotykami: Nielegalna sprzedaż, dystrybucja lub dostawa narkotyków, która obejmuje zarówno transporty na dużą skalę, jak i transakcje na małą skalę na poziomie użytkownika końcowego.

Ile kosztuje adwokat w sprawie o narkotyki: Działanie z narkotykami, w tym posiadanie, bez odpowiedniego zezwolenia.

Koszt adwokata w sprawie o "pranie brudnych pieniędzy": Proces "oczyszczania" pieniędzy pochodzących z nielegalnego handlu narkotykami, aby wyglądały jak legalne fundusze.

Koszty adwokackie w sprawie o handel narkotykami: Może to obejmować sprzedaż lub dystrybucję narkotyków zawierających substancje bez odpowiedniego zastosowania medycznego.

Koszty adwokata w sprawie o pomocnictwo i podżeganie do zażywania narkotyków: Pomocnictwo lub zachęcanie innych do zażywania narkotyków.

Ile kosztuje adwokat w sprawie o prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków: Prowadzenie samochodu lub innego pojazdu pod wpływem narkotyków.

Koszt wynajęcia adwokata w sprawie o posiadanie narkotyków: Bezprawne posiadanie narkotyków na własny użytek lub na sprzedaż.

Koszt wynajęcia obrońcy w sprawie karnej: Nielegalne angażowanie nieletnich w zażywanie narkotyków: Dostarczanie lub sprzedaż narkotyków nieletnim.

Ile kosztuje adwokat - przestępstwa związane z obrotem narkotykami: Obejmuje udział w zorganizowanych grupach zajmujących się obrotem narkotykami.

Koszty adwokackie w sprawach karnych o naruszenie międzynarodowych przepisów antynarkotykowych: Udział w transgranicznym handlu narkotykami lub inne naruszenia związane z międzynarodowymi umowami dotyczącymi handlu narkotykami.

 

Przestępstwa narkotykowe

Sprawa grupy przestępczej zaangażowanej w nielegalny handel narkotykami.

Oskarżenie: W styczniu 2023 r. organy ścigania rozpoczęły specjalną operację mającą na celu zatrzymanie nielegalnej grupy. Działalność grupy przestępczej polega na handlu narkotykami.

Oskarżeni:

Oskarżony 1: Domniemany przywódca gangu.

Oskarżony 2: Osoba odpowiedzialna za dystrybucję narkotyków na poziomie dealera.

Oskarżony 3: Agent finansowy powiązany z grupą, oskarżony o pranie brudnych pieniędzy.

Tło sprawy: Po długim dochodzeniu ustalono, że grupa przemycała i rozprowadzała narkotyki za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Do prania pieniędzy wykorzystywali ukryte magazyny i transakcje kryptowalutowe.

Dowody: Rozmowy telefoniczne i korespondencja: Organy ścigania zostały upoważnione do podsłuchiwania rozmów telefonicznych i monitorowania korespondencji e-mail oskarżonych. Operacje śledcze: tajne operacje i przeszukania w miejscach domniemanej działalności grupy.

Zeznania świadków: Zeznania osób, które współpracowały z organami ścigania lub zostały dotknięte działalnością grupy.

Wyciągi bankowe: Analizy transakcji bankowych i finansowych w celu zidentyfikowania schematów prania pieniędzy.

 Adwokat od narkotyków - strategia obrony:

 1. Adwokat podkreślił wątpliwość niektórych dowodów uzyskanych w wyniku tajnych operacji i podsłuchów. Argumentował, że techniki te mogły zostać użyte z naruszeniem praw oskarżonych, co czyni zebrane dowody niedopuszczalnymi w procesie.
 2. 2.Adwokat przeprowadził dokładne przesłuchanie świadków, podkreślając możliwe motywy ich współpracy z organami ścigania. Podniósł również możliwość, że niektóre zeznania świadków mogły zostać uzyskane pod przymusem lub przy użyciu nieuczciwych metod.
 3. Adwokat szczegółowo przeanalizował wyniki analiz transakcji finansowych przedstawionych przez prokuraturę. Przedstawił alternatywne interpretacje niektórych transakcji, wykazując, że mogły one mieć legalne wyjaśnienia niezwiązane z nielegalnymi działaniami.
 4. Obrońca argumentował, że działania grupy nie były wyłącznie przestępcze i że mogły mieć alternatywne wyjaśnienia. Na przykład ukryte lokalizacje mogły być wykorzystywane do celów innych niż narkotyki.

Rezultat:

Ze względu na skuteczną strategię obrony adwokata i przedstawione argumenty, sąd uznał niektóre dowody za niedopuszczalne, co miało znaczący wpływ na sprawę.

Wyrok:

Oskarżony 1: Udało mu się uniknąć skazania za najpoważniejsze zarzuty, a sąd zmniejszył jego karę, biorąc pod uwagę brak części zarzutów.

Oskarżony 2: Sąd zdecydował się na łagodniejszy wymiar kary, biorąc pod uwagę niejednoznaczność dowodów i zeznań.

Oskarżony 3: Udało mu się uzyskać wyrok w zawieszeniu, sąd wziął pod uwagę jego współpracę ze śledztwem i brak przeszłości kryminalnej.

Obrońca z sukcesem bronił interesów swoich klientów, zmniejszając kary i łagodząc zarzuty w oparciu o dogłębną analizę dowodów.

 

 

Jakie są kary za posiadanie narkotyków?

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Art. 53: Wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych, a także przetwarzanie słomy makowej podlega następującym karom:

Osoba, która narusza prawo poprzez wytwarzanie, przetwarzanie lub przekształcanie środków odurzających, może zostać skazana na karę pozbawienia wolności do 3 lat.

1а. Kto narusza prawo poprzez wytwarzanie, przetwarzanie lub przerabianie nowych substancji psychoaktywnych, może zostać ukarany grzywną lub karą pozbawienia wolności do 3 lat.

Jeżeli czyn określony w ust. 1 lub 1a polega na posiadaniu znacznych ilości środków odurzających, substancji psychotropowych, słomy makowej lub nowych substancji psychoaktywnych albo jeżeli czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca może zostać ukarany grzywną i karą pozbawienia wolności od 3 do 20 lat.

Art. 55: Import, eksport, transport, nabywanie na terenie wspólnoty lub dostarczanie na terenie wspólnoty środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej podlega następującym karom:

Osoba, która narusza ustawę, importując, eksportując, transportując, nabywając w ramach wspólnoty lub dostarczając w ramach wspólnoty środki odurzające, substancje psychotropowe, nowe substancje psychoaktywne lub słomę makową, może zostać ukarana grzywną i karą pozbawienia wolności do 5 lat.

W przypadku mniej poważnego przestępstwa sprawca może zostać ukarany grzywną lub karą pozbawienia wolności do jednego roku.

Jeżeli czyn opisany w ustępie (1) polega na posiadaniu znacznych ilości środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej albo jeżeli czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca może zostać ukarany grzywną i karą pozbawienia wolności od 3 do 20 lat.

Art. 58 Udzielenie innej osobie środka odurzającego. Nakłanianie do użycia środka narkotycznego.

Udzielanie i namawianie do użycia:

Kto, wbrew przepisom ustawy, udzielił innej osobie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej, ułatwiając lub umożliwiając ich użycie, albo nakłaniał do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Udzielanie małoletniemu lub w znacznej ilości:

Jeżeli osoba, która dopuściła się czynu przewidzianego w ust. 1, udziela środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej małoletniemu lub nakłania go do spożycia takiego środka lub substancji albo udziela ich innej osobie w znacznej ilości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Artykuł 62 Posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych

Nielegalne posiadanie:

Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat.

Posiadanie znacznej ilości:

Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Mniejsza waga:

W przypadku mniejszej wagi, sprawca podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności do roku.

Minimalne stawki zostały ustalone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. dotyczącym opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015, poz. 1800 z późn. zm.).

Stawki te są następujące:

 • Do kwoty 500 zł - opłata wynosi 90 zł.
 • Od kwoty powyżej 500 zł do 1500 zł - opłata wynosi 270 zł.
 • Od kwoty powyżej 1500 zł do 5000 zł - opłata wynosi 900 zł.
 • Od kwoty powyżej 5000 zł do 10 000 zł - opłata wynosi 1800 zł.
 • Od kwoty powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - opłata wynosi 3600 zł.
 • Od kwoty powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - opłata wynosi 5400 zł.
 • Od kwoty powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - opłata wynosi 10 800 zł.
 • Od kwoty powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - opłata wynosi 15 000 zł.
 • Powyżej kwoty 5 000 000 zł - opłata wynosi 25 000 zł.

Warto skonsultować się bezpośrednio z adwokatem, aby uzyskać dokładne informacje na temat kosztów prowadzenia konkretnej sprawy związanej z narkotykami. Adwokat będzie w stanie ocenić szczegóły sprawy i dostosować opłaty do konkretnych okoliczności.

Należy zaznaczyć, że adwokaci posiadający doświadczenie i specjalizujący się w prawie karnym zazwyczaj nie świadczą swoich usług za minimalne stawki.

Poprzedni Następny

Zadzwoń do nas

+48 61 85 17 794

lub

Przejdź do sekcji kontakt i napisz do nas

Idź do kontaktu

Adwokat - porady prawne

Roznica miedzy przestepstwem a wykroczeniem edited

Różnica między przestępstwem a wykroczeniem

Co to jest przestępstwo? Co to jest wykroczenie? 
Więcej
Dobry adwokat od spraw karnych dziala

Dobry adwokat od spraw karnych - jesteś nim Ty sam!

Pamiętaj, że wszystkie działania mają swoje konsekwencje
Więcej
Jakie sa roznice pomiedzy bojka a pobiciem

Jakie są różnice pomiędzy bójką a pobiciem?

Сo grozi za pobicie i jakie są konsekwencje w świetle kodeksu karnego?
Więcej
adwokat nie wywiazuje sie z umowy

Co zrobić gdy adwokat nie wywiązuje się z umowy w sprawie karnej?

W trakcie prowadzenia sprawy może się okazać, że prawnik
Więcej
Jak zachowac sie podczas rozprawy sadowej

Jak wygląda sprawa karna w sądzie? Jak się nie stresować

Jak zachować się podczas rozprawy sądowej?
Więcej
Odszkodowanie po nieudanej operacji

Odszkodowanie za błędy medyczne - ile kosztuje adwokat?

Dokumenty dotyczące odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej
Więcej